Årsregnskap med tilhørende dokumenter

Trykk her for å laste ned hele kapittelet inkl. årsregnskap og noter

Årsberetning 2021 for Polaris Media

2021 har vært nok et år preget av koronapandemien. Dette har stilt store krav til alle ansatte i Polaris Media, både på jobb og i fritiden. Tross for nasjonale tiltak og mye usikkerhet både i Norge og Sverige, kan Polaris Media se tilbake på et meget godt år som mediekonsern. Alle mediehus i begge land har også dette året virkelig fått vist sin viktige rolle i samfunnet. Gjennom daglig dekning av pandemien og andre viktige saker, har Polaris Media satt dagsorden for samfunnsdebatten både lokalt, regionalt og innimellom også nasjonalt. Mediehusene er en viktig brikke i demokratiet både i Norge og Sverige.
Mediehusene i konsernet har kommet langt i den digitale transformasjonen, og både digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter har hatt en sterk vekst i 2021. Konsernet har nesten 600 000 abonnementer, og omtrent halvparten av disse er heldigitale.
Distribusjonsvirksomheten opplever sterk vekst i pakkelevering gjennom Helthjem Netthandel i Norge og MTD i Sverige. Trykkerivirksomheten oppnår fortsatt gode resultater som følge av sterk omstillingsevne i et år med nedgang i trykkeriinntektene.

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert 20. oktober 2008 med røtter helt tilbake til første utgivelse av Adresseavisen i 1767.

Virksomheten i Polaris Media konsern er organisert i åtte virksomhetsområder: medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest og Stampen Media, samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk og distribusjonsvirksomheten Polaris Distribusjon.

Polaris Media eier 47 lokale og regionale mediehus, fire felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus, to gratisaviser, syv trykkerier og fem regionale distribusjonsselskaper i Norge. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet tolv lokale og regionale mediehus, tre gratisaviser og ett distribusjonsselskap. Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9,99%) og Helthjem Netthandel AS (34%).

Visjon

Polaris Medias visjon er at mediehusene skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at innholdsproduktene skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Strategi

Polaris Medias hovedfokus er å bygge et konsern hvor mediehusene lager god lokal og regional journalistikk som evner å engasjere i sine lokalsamfunn og ved jevne mellomrom sette nasjonal dagsorden. Denne rollen er også viktig i et demokratisk perspektiv. Når mediehusene lykkes med dette arbeidet, resulterer det i lojale abonnenter. For å utvikle fremtidens mediehus, stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos medarbeidere, og til data og innsikt om lesere. Konsernet prioriterer derfor å videreutvikle kompetansen til medarbeiderne og samtidig samle god innsikt om brukere på en tillitsfull måte. På denne måten kan mediehusene tilby best mulig produkter.
Konsernet har definert fem strategiske fokusområder man må lykkes med for fortsatt god utvikling og vekst:

• Ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt

• Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter

• Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter

• Være en attraktiv arbeidsplass

• Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å sikre at konsernet lykkes innen de fem fokusområdene. Polaris Media iverksatte i andre halvår 2021 et strategiprosjekt for å i større grad integrere hensynet til bærekraft i virksomhetens mål, strategier og risikoprofil. Denne prosessen pågår fortsatt og vil være en del av konsernets strategiarbeid i 2022.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonell plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2021.

Utvikling i antall abonnement og trafikk i 2021

Polaris Medias mediehus har hatt en god vekst i antall sidevisninger, antall brukere og abonnenter i 2021.

Konsernets mediehus hadde til sammen 591 430 (574 371) abonnement per 31. desember 2021, hvorav Stampen Media hadde 254 131 (245 043) abonnement. Antall heldigitale abonnement utgjorde 290 003 (246 079), hvorav Stampen Media hadde 117 424 (95 352). Det er underliggende vekst i antall digitale abonnementer på 14% i den norske delen av virksomheten og 23% i Stampen Media. Andelen digitale abonnement har økt fra 43% til 49% i løpet av 2021. De nye abonnentene er digitale og klart yngre enn komplett-abonnentene.

Konsernets norske mediehus hadde i 2021 et snitt på 575 000 (527 000) daglige brukere på mobil [1]  og 289 000 (278 000) daglige brukere på nett. De svenske mediehusene hadde i 2021 et snitt på 399 000 (386 000) daglige brukere på og 148 000 (150 000) daglige brukere på nett. Både den norske delen av konsernet og Stampen Media har hatt en god utvikling på daglige brukere etter et rekordår i 2020. I 2021 genererte de digitale brukerne i Norge 38,1 mill. (34,3) sidevisninger per uke i snitt, mens brukerne i Stampen Media genererte 20,7 mill. (18,8).

[1] Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus.

Konsernets resultatutvikling i 2021

I det følgende kommenteres konsernets resultatutvikling i 2021 sammenlignet med 2020. Konsernet mottok kompensasjon for tap av annonseinntekter under koronapandemien i 2020. Den norske delen av konsernet mottok MNOK 24 i koronakompensasjon. I Stampen Media mottok mediehusene generell redaksjonsstøtte og distribusjonsstøtte på totalt MNOK 62. Det ble ikke mottatt koronakompensasjon i 2021.

Oppsummering

Konsernet omsatte for MNOK 3 684 (3 516) i 2021. Av samlet omsetning på MNOK 3 684, utgjør inntekter fra den norske delen av konsernet MNOK 2 301 (2 109) og fra den svenske delen MNOK 1 383 (1 407). Konsernet har en underliggende inntektsvekst på 7% eksklusive koronakompensasjon mottatt i 2020, hvorav 10% inntektsvekst i PM Norge og 3% i Stampen Media. Inntektsveksten er drevet av økte digitale annonse- og abonnementsinntekter, samt økte distribusjonsinntekter. Utviklingen i driftsinntekter er nærmere beskrevet under avsnittet «Driftsinntekter».
Driftsresultatet (EBITDA) har økt fra MNOK 428 i 2020 til MNOK 476 i 2021. EBITDA på MNOK 476 i 2021 er fordelt med MNOK 295 (290) på PM Norge og MNOK 181 (137) på Stampen Media. Konsernet hadde en underliggende vekst i EBITDA eksklusive koronakompensasjon mottatt i 2020, på 39%. Den sterke resultatveksten er drevet av økte inntekter.

 

Totale av- og nedskrivinger økte fra MNOK 200 i 2020 til MNOK 203 i 2021.

Driftsresultat etter av- og nedskrivinger (EBIT) endte på MNOK 273 i 2021, opp fra MNOK 228 i 2020. EBIT på MNOK 273 i 2021 er fordelt med MNOK 146 (143) på PM Norge og MNOK 127 (84) på Stampen Media.

 

Driftsinntekter

Brukerinntekter

Totale brukerinntekter økte fra MNOK 1 642 i 2020 til MNOK 1 739 i 2021. PM Norge hadde en brukerinntektsvekst på 8% og brukerinntektene til Stampen Media vokste med 3% i 2021. Veksten er drevet at vekst i digitale abonnementsinntekter.
Mediehusene i både Norge og Sverige fortsatte den gode veksten i abonnementsinntektene i 2021. Abonnementsinntektene vokste fra MNOK 1 586 i 2020 til MNOK 1 689 i 2021. Den positive utviklingen i abonnementsinntekter drives av vekst i antall digitale abonnement og underliggende prisøkninger. De digitale leserproduktene har blitt godt mottatt. Det er fortsatt god utvikling på digital trafikk etter den sterke veksten i 2020. God og relevant journalistikk er den viktigste driveren for salg av abonnement og økt lojalitet.

Som forventet fortsetter løssalgsinntektene å falle i 2021.

Annonseinntekter

Totale annonseinntekter økte fra MNOK 1 120 i 2020 til MNOK 1 185 i 2021, en vekst på 6%. Av totale annonseinntekter på MNOK 1 185 utgjør annonseinntekter i PM Norge MNOK 761 og Stampen Media MNOK 424.
Covid-19 har påvirket annonseinntektene negativt siden midten av mars 2020. Det har allikevel vært en gradvis forbedring i 2021 som endte med en vekst i totale annonseinntekter på 3% og digitale annonseinntekter på 24%. Papirbaserte annonseinntekter ble redusert med 4% i 2021

Trykkeriinntekter

Trykkeriinntektene økte med 7% til MNOK 241 (225) i 2021. Økningen skyldes oppkjøpet av Polaris Trykk Orkanger som ble et heleid datterselskap fra juli 2021. Det har vært en underliggende nedgang på trykkeriinntekter på 3% som er drevet av reduserte siviltrykkinntekter.

Distribusjonsinntekter

Totale distribusjonsinntekter økte med 25% til MNOK 307 (245) i 2021. Veksten er hovedsakelig drevet av økte inntekter fra distribusjon av netthandelspakker både i Norge (gjennom Helthjem Netthandel) og i Sverige (gjennom MTD), samt lørdagsdistribusjon av aviser i den norske delen av virksomheten. Aktiv Norgesdistribusjon er ansvarlig for lørdagsdistribusjon av aviser, og Polaris Media har 40% eierandel i dette selskapet. Eierandelen i Helthjem Netthandel er 34%.

Øvrige inntekter

Øvrige inntekter ble redusert med 25% til MNOK 212 (MNOK 284) i 2021. Reduksjonen består hovedsakelig av koronakompensasjon for inntektsbortfall som følge av covid-19 i den norske delen av virksomheten på MNOK 24, distribusjonsstøtte for tapte annonseinntekter i trykte medier på MNOK 15 og generell redaksjonsstøtte på MNOK 48 i Stampen Media som ble mottatt i 2020. Det ble ikke mottatt kompensasjon i 2021.

Driftskostnader

Totale driftskostnader økte med 4% til MNOK 3 217 (3 099) i 2021. De variable kostnadene har økt som følge av høyere ordinære driftsinntekter i 2021. Satsinger på utvikling og teknologi både i Norge og Sverige, tiltak for å møte konkurransesituasjonen, samt økninger i utgivelsesfrekvensen for lokale mediehus i Storgöteborg, bidrar i tillegg til et høyere kostnadsnivå i 2021.

Balanse og kontantstrøm

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter var MNOK 379 i 2021, en økning fra MNOK 316 i 2020. Økningen er i hovedsak drevet av økning i EBITDA og forskyvning av arbeidskapitalposter.
Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -423 (-374) i 2021. MNOK 282 (278) ble brukt til investering i virksomhet i 2021, av dette utgjør innløsning av salgsopsjoner til minoritetsaksjonærer i Stampen Media MNOK 252.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK -9 i 2021, ned fra MNOK 231 i 2020. I 2020 ble det tatt opp et nytt lån på MNOK 300 som er hovedårsaken til nedgangen fra 2020 til 2021. Erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning på MNOK 100 utbytte fra FINN.no AS på MNOK 56 er ført under finansaktiviteter i 2021.

Per 31. desember 2021 har konsernet totalt MNOK 502 (507) i rentebærende gjeld.
Konsernet i Norge har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100. Stampen Media har en ubenyttet trekkfasilitet på MSEK 100.
Kontantbeholdningen per 31. desember 2021 var MNOK 681 (710). MNOK 32 av kontantbeholdningen per 31. desember 2021 var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Bokført verdi av konsernets eiendeler har økt fra MNOK 5 757 i 2020 til MNOK 6 474 i 2021. Dette skyldes hovedsakelig verdiøkning på eierandel i FINN.no AS.

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av 2021 var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til MNOK 3 104. Dette innebærer en verdiøkning i 2021 på MNOK 713, som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). Se note 19 til årsregnskapet for mer informasjon om verdsettelsen av eierandelen i FINN.no AS.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet, og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia, hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med bl.a. NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført.

Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det transaksjoner mellom konsernselskapene, hovedsakelig avistrykking, distribusjonstjenester og diverse sentralisert tjenesteyting. Disse transaksjonene er en naturlig del av konsernets daglige drift. Alle transaksjoner mellom konsernselskap foregår på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Schibsted ASA er selskapets største aksjonær med 29,4% av aksjene per 31. desember 2021. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, spesielt gjennom Schibsted News Media, Schibsted Product & Technology AS og Schibsted Distribusjon AS. Schibsted er behandlingsansvarlig for enkelte data som oppstår ved bruk av Polaris Medias tjenester. Polaris Media bruker påloggingstjenesten «Schibsted-konto», som er en brukerkonto for abonnenter som kan brukes på tvers av mediehus i konsernet, mediehusene i Schibsted og på tjenester som tilbys av FINN.no AS. Polaris Media og Schibsted er ansvarlige for behandlingen av dataen som samles ved bruk av påloggingstjenesten. Polaris Media har også et samarbeid med Schibsted på annonseteknologi og redaksjonelle systemer. Alle avtaler med Schibsted-selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet betraktes som nærstående selskap. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Aktiv Norgesdistribusjon AS (40%), Avisa Nordland AS (38%), Helthjem Netthandel AS (34%), Amedia Trykk Bodø AS (38%), Sky Labs AS (20,95%), Folkeinvest AS (20,31%), Good Game AS (22,0%) og Grenda AS (31,96%) Den 1. juli 2021 ble Polaris Trykk Trondheim AS eneeier i Polaris Trykk Orkanger AS (tidligere Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS) ved å kjøpe ytterligere 50% av aksjene i selskapet. Fram til 30. juni var Polaris Trykk Orkanger en felleskontrollert virksomhet sammen med Dølen AS (50%).

Hendelser etter balansedagen

Nytt lokalt mediehus i Polaris Media

I januar 2022 kjøpte Polaris Media Gauldalsposten og er dermed eneeier i lokalavisen for Midtre Gauldal.

Foreslått ordninært utbytte på NOK 2,00 per akske og ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje for 2021

Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Dom om løsningsrett rettskraftig

Den 23. februar 2022 ble det rettskraftig avgjort at Polaris Media har løsningsrett til samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS. Dette innebærer at Polaris Media øker sin eierandel i Trønder-Avisa AS fra 10,09% til 48,13% til en pris på MNOK 49,452. Dette ble klart etter at Høyesteretts ankeutvalg besluttet at LL Inntrøndelagens anke over Frostating lagmannsretts dom av 26. november 2021 ikke slippes inn til behandling.

I ettertid har styret i Trønder-Avisa valgt å ikke godkjenne Polaris Medias kjøp av aksjer i Trønder-Avisa AS. Polaris Media mener at styrevedtaket er i strid med aksjonæravtalen og vil forfølge saken rettslig.

Utvikling i driftssegmentene

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til elleve lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.
Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i den norske delen av konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største mediehuset. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets it-ressurssenter, kompetansesenter for brukermarked, annonsemarked og kundesenter. Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.
Polaris Media kjøpte det Frøya.no i 2021 og etablerte det heldigitale mediehuset Steinkjer24 i 2020. I tillegg har Polaris Media Midt-Norge økt satsingen på næringsliv og debatt gjennom etableringene av MN24 og Midtnorsk debatt i 2020.
Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge var på MNOK 751 i 2021, en økning fra MNOK 701 også i 2020. EBITDA økte med MNOK 3 fra MNOK 105 i 2020 til MNOK 108 i 2021.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt tretten lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.
Nordvestlandet er en region som er påvirket av de store endringene innen olje- og gassnæringen og øvrig maritim næring. Det gir blant annet store svingninger i annonseinntekter innen kategorien stilling ledig som i alle år har vektet tungt i eksempelvis Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Salg og Marked.
Polaris Media Nordvestlandet har hatt et meget godt år resultatmessig i 2021. Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet økte med MNOK 37 til MNOK 371 (334). Veksten i inntekter ga en svært god vekst i EBITDA på MNOK 20 (39%) fra MNOK 51 i 2020 til MNOK 71 i 2021.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av ti mediehus i Nordland og Troms og Finnmark, Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesterålens Avis, Våganavisa og heldigitale Vesterålen Online (VOL), i tillegg til Avisa-Nordland (38%). Se note 5 Datterselskap for en fullstendig oversikt over mediehusene i Polaris Media Nord-Norge.
Polaris Media Nord-Norge leverte et rekord-år resultatmessig i 2021. Omsetningen endte på MNOK 235 i 2021, opp fra 219 i 2020. Økningen i inntekter skyldes i hovedsak vekst i digitale inntekter. EBITDA økte fra MNOK 27 i 2020 til MNOK 34 i 2021, en vekst på 26%.

Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til fem lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene. Selskapene som nå utgjør Polaris Media Sør, ble en del av Polaris Media-konsernet i januar 2020.
På tross av at også 2021 har vært et integreringsår for Polaris Media Sør, har det hatt et bra år resultatmessig. Omsetningen i Polaris Media Sør endte på MNOK 515 i 2021, opp fra MNOK 500 i 2020. EBITDA ble redusert fra MNOK 73 i 2020 til MNOK 45. I forbindelse med overgang fra ytelse- til innskuddspensjon i 2020, ble det ført en kostnadsreduserende engangseffekt på MNOK 30 i Polaris Media Sør. Denne forklarer nedgangen i resultat fra 2020 til 2021.

Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland og Bømlo-Nytt og det heldigitale mediehuset Stord24 som ble kjøpt i 2021. Polaris Media konsoliderte inn Bladet Sunnhordland AS med datterselskaper i sitt konsernregnskap fra 1. juni 2020.
Omsetningen i Polaris Media Vest endte på MNOK 49 i 2021, sammenlignet med MNOK 26 for andre halvår 2020. EBITDA var MNOK 5 i 2021.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Arendal, Polaris Trykk Alta, Polaris Trykk Stord og Polaris Trykk Orkanger (heleid fra 1. juli 2021), samt Amedia Trykk Bodø (38%). Polaris Media har en ledende posisjon som nasjonal trykkeriaktør i Norge.


Omsetningen for 2021 økte med 8% til MNOK 401 (373) som et resultat av oppkjøp av Polaris Trykk Orkanger AS fra 50% eierskap til et heleid datterselskap. Polaris Trykk hadde i 2021 en EBITDA på MNOK 83 (73) der kostnadsreduksjoner har bidratt til resultatvekst.


Polaris Trykk trykker så mange som 110 ulike avistitler og har en stor omsetning innen siviltrykk. Sammen med sterk omstillingsevne gjør dette at vår trykkerivirksomhet fortsatt oppnår gode resultater.

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten er samlet i Polaris Distribusjon, som består av Polaris Distribusjon Midt Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet, Polaris Distribusjon Nord-Norge, Polaris Distribusjon Sør og Sunnhordland Distribusjon. Selskapene er juridisk tilknyttet andre selskaper i konsernet, men rapporteres som et felles virksomhetsområde.


Koronapandemien førte til en eksplosiv vekst i netthandel i 2020 og 2021. Polaris Media har 34% eierandel i Helthjem Netthandel AS. Selskapet har hatt en sterk vekst i leverte pakker under pandemien.


Omsetningen for distribusjonsvirksomheten i Norge gikk opp med 10% til MNOK 370 (335) i 2021. Årsaken til økningen i omsetning økt pakkedistribusjon og lørdagsdistribusjon av aviser. Polaris Distribusjon oppnådde i 2021 en EBITDA på MNOK 10 (13).

Stampen Media

Stampen Media er det klart ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst. Mediehusvirksomheten består av blant annet Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning og TTELA. I tillegg består konsernet av distribusjonsselskapet VTD. Wallstreet som drev med utendørsreklame, ble avviklet på slutten av 2021.


Stampen Media har hatt en underliggende vekst i inntekter drevet av økte digitale annonse- og abonnementsinntekter som har kompensert for nedgangen i papirbaserte inntekter. Dette har ført til en meget god vekst i EBITDA også i 2021. EBITDA har vokst med 32% til MNOK 181 (138) i 2021. Polaris Media har vært med på å realisere forbedringer i driften og i den digitale utviklingen i Stampen Media, og har snudd underskudd til positive resultater. Polaris Media vil fremover bidra med sin kompetanse for å fortsatt bedre den digitale utviklingen i leser- og annonsørmarkedet, fortsatt styrke resultatene og sikre at mediehusene står godt rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag i en digital medieverden.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA, som i hovedsak består av konsernadministrasjon og felles tjeneste-senter for økonomi. Øvrig virksomhet fikk en samlet negativt EBITDA på MNOK 60 (56) i 2021.

Operasjonell og finansiell risiko

Polaris Media opererer i en bransje som er i sterk omstilling, og konkurransen fra store globale aktører som Google og Facebook er sterk. Dette stiller store krav til den videre utviklingen av konsernets produkter.


Brukerinntekter utgjør en økende andel av konsernets driftsinntekter. Brukerinntektene var høyere enn annonseinntektene både i 2021 og 2020. Inntektsrisikoen vurderes likevel som størst innenfor annonseinntektene, som følge av at disse i større grad påvirkes av den generelle utviklingen i norsk og svensk økonomi, samt strukturelle endringer. Effektene av covid-19-pandemien har satt den økonomiske utviklingen i samfunnet i en usikker situasjon. For Polaris Media har annonseinntekter og trykkeriinntekter blitt negativt påvirket av pandemien. Annonsemarkedet har gradvis bedret seg i løpet av 2021, og konsernets mediehus har hatt god vekst i annonseinntekter i 2021 sammenlignet med 2020. Veksten er drevet av digitale annonseinntekter, som har økt betydelig både i den norske og svenske delen av konsernet.


Polaris Media bruker data for å tilby gode og relevante produkter til kundene. Arbeidet med personvern, etterlevelse av GDPR-lovgivning og arbeidet med datasikkerhet har høy prioritet i konsernet. Det pågår et kontinuerlig endringsarbeid i det regulatoriske rammeverket rundt personvern i mediebedrifter, og dette skaper et krevende regulatorisk landskap å tilpasse seg og manøvrere i. De største konsernene i mediebransjen har en tett dialog med regulatorene. Eksterne dataangrep og trusler mot Polaris Medias IT-sikkerhet kan føre til hendelser som tap av personlig data og sensitive forretningsopplysninger, svindel og utilgjengelige tjenester. Forebygging av slike angrep har høy prioritet.


Polaris Media har en sunn finansiell struktur og finansielle eierposter med en samlet bokført verdi på MNOK 3 315 ved utgangen av 2021. De finansielle eierpostene består blant annet av 9,99% eierandel i FINN.no AS med MNOK 3 104, der den bokførte verdien er basert på «sum-of-the-parts»-verdiestimater fra fire uavhengige og høyt rangerte meglerhus. Ettersom dette er et estimat, vil det eksistere usikkerhet rundt verdien av aksjene i FINN.no AS.
Konsernet er eksponert for markedsrisiko (renterisiko og valutarisiko), likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har ansvaret for håndteringen av denne risikoen.

Renterisiko

Konsernets eksponering for endringer i rentene er hovedsakelig relatert til konsernets langsiktige lån med flytende rente. En økning i rente på to prosent vil øke rentekostnadene i konsernet med omtrent MNOK 10 (10).

 

Valutarisiko

Konsernet er eksponert for endringer i verdien av NOK relativt til andre valutaer, som primært gjelder for konsernets operasjonelle virksomhet i svenske kroner (SEK). Dersom kursen på SEK mot NOK endres 20 prosent, vil konsernets resultat endres med MNOK 1,1 (6,7) i 2021. Polaris Medias operasjonelle valutarisiko er lav, da de fleste kontantstrømmer skjer i selskapenes lokale valuta.

Likviditetsrisiko

Konsernet hadde en kontantbeholdning på MNOK 681 hvorav MNOK 32 på sperret konto per 31. desember 2021 (MNOK 710 hvorav MNOK 39 på sperret konto). Selskapene i den norske delen av konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for det til enhver tid utestående beløpet på konsernkontoen.

Konsernet har i tillegg en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100 i Norge og MSEK 100 i Stampen Media.

I tillegg har konsernet flere verdifulle eierposter blant annet FINN.no AS og Helthjem Netthandel AS med bokførte verdier på til sammen MNOK 3 315 (2 559). Polaris Media har god margin til alle lånebetingelser på tidspunktet for avleggelsen av årsrapporten.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen er vurdert som lav ettersom konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Hoveddelen av betalingene er gjort ved forskuddsbetalte abonnement og annonser.

Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder i den norske delen av konsernet er 19 (19) dager i 2021.

Se note 24 for mer informasjon om finansielle risikoer.

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar. I rapporten redegjør selskapet for eierstyring og selskapsledelse. I tillegg er det skrevet en egen rapport på samfunnsansvar og bærekraft. Rapportene er en del av årsberetningen.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utgitt av NUES. Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag, som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 1 703 (1 615) årsverk som består av fast ansatte. Av dette sysselsatte Stampen Media 544 (565) årsverk. Ut over dette sysselsatte konsernet 146 (173) avisbud i Norge og 937 (927) avisbud i Stampen Media. Ved utgangen av 2021 hadde Polaris Media ASA 34 (32) årsverk fast ansatt.

2021 har vært enda et år arbeidsdagen for alle ansatte i konsernet har vært påvirket av pandemien. De ansattes innsats har vært av vesentlig betydning for virksomhetens resultater i året som gikk. Styret vil uttrykke sin anerkjennelse for den innsats de ansatte har gjort og for det konstruktive samarbeidet som har vært med selskapets tillitsvalgte. Ansatte i trykkeriene og i distribusjonsvirksomheten har jobbet under strenge smitteverntiltak, mens mange ansatte i mediehus og administrasjon har hatt hjemmekontor store deler av året. Smittevernarbeidet har vært koordinert i en gruppe bestående av representanter fra alle underkonsern, mens gjennomførte smitteverntiltak har vært tilpasset smittesituasjonen i den aktuelle regionen. Konsernledelsen har også deltatt i dette arbeidet.

Styret mener arbeidsmiljøet i konsernet er bra. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i 2021. Samlet sykefravær for konsernets norske selskaper i 2021 var 5% (4%). I Stampen Media var sykefraværet på 3% (4%). Kvinneandelen blant konsernets fast ansatte var 44% i 2021, mens 37% av konsernets ledere var kvinner.

Polaris Media etterstreber å minimere virksomhetens klima- og miljøfotavtrykk, og gi folk muligheten til å ta klima- og miljøvennlige valg.
Mediehusenes produksjon av redaksjonelt og kommersielt innhold har relativt liten grad av påvirkning på det ytre miljø, og det samme gjelder publisering av innhold på digitale flater.

Produksjon og distribusjon av papiraviser utgjør en stor del av konsernets virksomhet. Det største klima- og miljøfotavtrykket kommer fra denne delen av virksomheten.

For ytterligere informasjon om likestilling og påvirkning på ytre miljø, henvises det til rapporten Samfunnsansvar og bærekraft som er en del av årsberetningen.

Det er tegnet ansvarsforsikring for styrets medlemmer og daglig leder. Forsikringen omfatter sikredes personlige erstatningsansvar for formueskade sikrede på grunnlag av uaktsomhet har påført noen i egenskap av stilling eller verv, samt forsikringstakers rettslige erstatningsansvar for formueskade påført innehaver av verdipapirer utsted av forsikringstaker.

Disponering av årsresultatet

Polaris Media ASA er morselskapet i konsernet. Polaris Media ASA hadde et årsresultat for 2021 på MNOK 128,1 (-16,3). Per 31. desember 2021 hadde Polaris Media ASA eiendeler på totalt MNOK 1 715 (1 204). Egenkapitalandelen var 19% (29%).
Årets resultat i Polaris Media ASA foreslås disponert slik:

Overført til annen egenkapital:              MNOK -18,7
Avsatt utbytte:                                           MNOK 146,8
Sum disponert:                                         MNOK 128,1

Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Forutsetning for fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2022 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Utsiktene fremover

Usikkerheten knyttet til smitteutviklingen og dens påvirkning på annonsemarkedet, har gradvis blitt redusert i takt med vaksinering av befolkningen i Norge og Sverige. Det forventes at en full gjenåpning av samfunnet i 2022 vil ha en positiv påvirkning på annonsemarkedet. Men utfallsrommet er større enn hva det ville ha vært uten en pandemi.

Schibsted/FINN.no har valgt å ikke fornye salgsavtalene for salg av FINN.no-produkter med Adresseavisen, Polaris Media Nord-Norge og Fædrelandsvennen med virkning fra 1. januar 2022. FINN.no-produktene representerte i 2021 totale digitale annonseinntekter på MNOK 62, og et direkte bidrag på MNOK 27. Mediehusene i Polaris Media har fremdeles som ambisjon å være den viktigste markedsføringspartneren i sine markeder og de utvikler kontinuerlig produkter og tjenester som gir effekt for kundene.

Brukerinntektene forventes fortsatt å øke gjennom videre vekst i antall digitale abonnement, i tillegg til økt betalingsvillighet for de digitale innholdsproduktene, spesielt i mediehusene i Stampen Media.

Det forventes reduserte inntekter fra tradisjonell avistrykk i takt med fallende volum for mediehusenes papiraviser. Inntekter fra siviltrykk forventes imidlertid å kunne kompensere for store deler av denne reduksjonen. Trykkerivirksomheten forventes å levere et godt bidrag til konsernets resultater også de nærmeste årene.
Det forventes at distribusjonsinntektene fortsatt vil vokse, drevet av økning i pakkedistribusjon både i Norge og Sverige.

På slutten av 2021 varslet papirleverandørene store prisøkninger. En del av prisøkningen ble innført allerede fra midten av fjerde kvartal 2021 i den norske delen av virksomheten. Papirprisen forventes å øke med omtrent 50% i 2022 sammenlignet med 2021. Dette fører til ca. MNOK 30 i økte papirkostnader for konsernet i 2022. I tillegg legges det opp til betydelige satsinger innenfor teknologi og på det redaksjonelle området. Satsingene vil øke kostnadsnivået i 2022 og er viktige for å sikre videre vekst i de digitale inntektsstrømmene.

Globale maktforhold har betydning for norsk næringsliv. Den geopolitiske situasjonen med krigen i Ukraina skaper usikkerhet og gjør utfallsrommet større også for Polaris Media.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31.desember 2021, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi bekrefter at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor.


 

Trondheim, 21. mars 2022


 

Legg til i min rapport

Eierstyring og selskapsledelse

Polaris Media følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og regnskapsloven § 3-3b. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no. I denne redegjørelsen beskrives hovedtrekkene i Polaris Medias prinsipper med hensyn til de 15 punktene i anbefalingen. Redegjørelsen er avgitt av styret i Polaris Media ASA. Konsernet har ingen vesentlige avvik fra anbefalingen til NUES.

 

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styret i Polaris Media har et aktivt forhold til god eierstyring og selskapsledelse. Virksomhetsstyringen skal bidra til å gi tillit til konsernet, godt omdømme og bærekraftig verdiskaping over tid.
Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag, som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle mediehus i konsernet. Polaris Media skal kjennetegnes av høy etisk standard, og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal være i samsvar med beste praksis i norsk og internasjonalt næringsliv.

Sentralt i styringen og ledelsen av konsernet er den redaksjonelle plattformen som er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter §3. Ifølge vedtektenes §9 har en redaksjonell stiftelse en særskilt oppgave med å påse at den publisistiske plattformen ivaretas.

 

2. Virksomheten

Polaris Medias vedtektsfestede formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Samfunnsoppdraget er å drive publisistisk virksomhet innenfor rammene av Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, en virksomhet som styrker ytringsfriheten og demokratiet. Dette skal gjøres innenfor en kommersiell, lønnsom og bærekraftig ramme, noe som også er med på å styrke det kontinuerlige arbeidet med å oppfylle samfunnsoppdraget.


I formålsparagrafen heter det også at selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Styret i Polaris Media ASA er ansvarlig for å definere mål, strategier og risikoprofil for virksomheten. Styret behandler konsernets strategi løpende, og på årlig basis avholdes det strategisamling, hvor styret evaluerer virksomhetens mål, strategier og risikoprofil.

Konsernet iverksatte i andre halvår 2021 et strategiprosjekt for å i større grad integrere hensynet til bærekraft i virksomhetens mål, strategier og risikoprofil. Denne prosessen pågår fortsatt og vil være en sentral del av konsernets strategiarbeid i 2022. Ytterligere informasjon om bærekraft i Polaris Media er gitt i styrets redegjørelse for samfunnsansvar og bærekraft.

Konsernets strategi, mål og risikostyring er nærmere beskrevet i årsrapporten under styrets beretning. Risikostyring og intern kontroll er videre utdypet i punkt 10 i denne redegjørelsen.

 

3. Selskapskapital og utbytte

Selskapskapital

Styret påser at selskapet har en kapitalstruktur som er tilpasset selskapets mål, strategier og risikoprofil. Konsernets egenkapital per 31. desember 2021 var på NOK 3,8 mrd. Egenkapitalandelen var på 59%. Kapitalstrukturen er etter styrets vurdering tilfredsstillende, og tilpasset selskapets mål, strategier og risikoprofil.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at behov for utvikling av selskapet ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets kapital- og likviditetsbehov er dekket. Styret vurderer likviditets- og balansesituasjonen løpende, og tilpasser utbyttenivået til dette. Som følge av usikkerheten knyttet til covid-19-pandemien, ble det ikke utbetalt utbytte for regnskapsårene 2019 og 2020. Styret foreslår at det for regnskapsåret 2021 deles ut et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Erverv av egne aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 4 894 398, som utgjør 10% av selskapets aksjekapital, til aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 150 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022. Selskapet eier ingen egne aksjer per 31. desember 2021.

Kapitalforhøyelse

Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger med inntil NOK 978 880 ved utstedelse av inntil 978 880 nye aksjer pålydende NOK 1. Det er kun ansatte i konsernet som skal gis adgang til å tegne de nye aksjene. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.
Styret har i tillegg fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 447 199, som utgjør 5% av selskapets aksjekapital, i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Likebehandling av aksjeeiere er et kjerneprinsipp i Polaris Medias styring og ledelse. Polaris Media ASA har kun én aksjeklasse med like rettigheter knyttet til hver aksje. Vedtektene inneholder ingen begrensninger i stemmeretten, og alle aksjer har de samme rettighetene. Hver aksje har pålydende verdi på NOK 1,00.


Eneste unntak fra ordinære lovbestemmelser er at endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall, så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. I tillegg har den Redaksjonelle Stiftelsen vetorett ved endring av redaksjonell plattform. Det særlig kvalifiserte flertall for beslutning om endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform, er begrunnet i Polaris Media ASAs publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediekonsern. Det er også med på å sikre de enkelte publikasjonenes uavhengighet og integritet.


Selskapet har historisk hatt få transaksjoner i egne aksjer, men har de senere år kjøpt egne aksjer for å tilrettelegge for salg av aksjer til egne ansatte i tråd med vedtatt aksjespareprogram. Selskapets policy er at transaksjoner i egne aksjer skal skje over børs gjennom uavhengig mellommann.


Styrets medlemmer er av generalforsamlingen pålagt å inneha aksjer i selskapet tilsvarende ett års styrehonorar. Inntil de aktuelle styremedlemmene oppfyller minimumskravet, er de forpliktet til å kjøpe aksjer for 20% av årlig utbetalt styrehonorar. Ordningen gjelder ikke styremedlemmer som er ansatt hos en aksjonær i selskapet, eller varamedlemmer.


Oversikt over aksjer eid av styremedlemmer og konsernledelsen finnes i note 10 i årsregnskapet. Selskapet har ingen opsjonsavtaler, og det er heller ikke inngått noen andre former for gjenkjøpsavtaler eller lignende vedrørende selskapets aksjer med noen part. Ytterligere informasjon om aksjonærforhold er gitt i note 27 i årsregnskapet.

 

5. Aksjer og omsettelighet

Selskapets aksjer er fritt omsettelige, og aksjene er notert på Oslo Børs. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetnings- eller stemmebegrensninger.

 

6. Aksjer og omsettelighet

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai måned hvert år. Alle aksjonærer med kjent adresse får skriftlig innkalling til generalforsamling minst 21 dager før foreslått dato for generalforsamling. Innkalling med saksdokumenter er tilgjengelig på www.polarismedia.no minst 21 dager før generalforsamlingen. For ytterligere informasjon om ordinær generalforsamling henvises til vedtektene §9.

Styreleder åpner generalforsamlingen og avklarer eventuelle spørsmål om stemmerett. Møteledelse er ikke vedtektsfestet da generalforsamlingen selv velger dette. Styret kan etter vedtektene bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. 

Styrets leder, konsernsjefen samt leder av valgkomiteen er alltid til stede i generalforsamlingen for å redegjøre og besvare eventuelle spørsmål som blir stilt. Øvrige styremedlemmer og medlemmer av administrasjonen møter etter behov. Revisor møter i generalforsamlingen når de saker som skal behandles er av en slik art at dette anses nødvendig.

Protokollen fra generalforsamlingen publiseres på selskapets hjemmeside og Oslo Børs umiddelbart etter at den er avholdt. I 2020 og 2021 ble generalforsamlingen avholdt digitalt som følge av smittevernhensyn covid-19-pandemien.

 

7. Valgkomité

Valgkomiteen i Polaris Media ASA er vedtektsfestet og består av fire medlemmer valgt av generalforsamlingen for ett år av gangen. Det er fastsatt egne retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har en egen side på selskapets nettsidewww.polarismedia.no.

 

8. Styret, sammensetning og uavhengighet

Styrets sammensetning er regulert i selskapets vedtekter §7. Polaris Media har ikke bedriftsforsamling.

Styret er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret i Polaris Media ASA kan bestå av 10-11 personer med stemmerett, hvorav 3 er representanter for de ansatte. Styrets 7-8 aksjonærvalgte medlemmer velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen.

Valg av ansattrepresentanter ble gjennomført i 2020 for en 2-årsperiode. De nyvalgte ansattrepresentantene tiltrådte styret etter ordinær generalforsamling 5. mai 2020. 

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte medlemmer til styret, styrets leder og nestleder.

Ingen fra den daglige ledelse er medlem av styret. Samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte. Styret består av både uavhengige styremedlemmer og medlemmer som representerer større eiere og forretningsforbindelser i selskapet. Det fremgår av årsrapporten og presentasjonen av styrets medlemmer hvilke styremedlemmer som er uavhengige. Styrets sammensetning anses å tilfredsstille kravene til uavhengighet som følger av anbefalingen.

Selskapet er underlagt kravene til kjønnsandel i styret og ivaretar dette. Totalt er det fem kvinner i styret, hvorav tre er aksjonærvalgte. For å sikre kontinuitet i styret, velges styret for en periode på to år, der halvparten er på valg hvert år.

Presentasjon av styremedlemmene og deres kompetanse framgår av egen oversikt i årsrapporten. Det er også en nærmere presentasjon av styremedlemmene på selskapets hjemmeside.

 

9. Styrets arbeid

Styret i Polaris Media ASA har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av konsernet. Det avholdes minst åtte styremøter i året, inkludert en årlig strategisamling. I 2021 ble det avholdt tolv styremøter. 

Det er fastsatt en styreinstruks for selskapet som blant annet regulerer styrets arbeidsform og saksbehandling, arbeidsplan og fullmakter mellom styret og konsernsjef. I henhold til styreinstruksen skal som et minimum følgende saker styrebehandles:

• Statusrapporter (internregnskap, likviditet, måloppnåelse (KPI-er), viktigste inntektsdrivere, strategiske prosjekter)
• Konsernbudsjett
• Konsernstrategi
• Policydokumenter
• Kvartalsrapporter (eksternt)
• Årsregnskap og årsberetning (eksternt)
• Finansiell struktur
• Investorrelasjoner, herunder aksjonærpolicy
• Investeringsbeslutninger av strategisk art og/eller over MNOK 15
• Overordnet produktutvikling
• Overordnet utvikling av menneskelige ressurser
• Større strukturelle initiativ
• Rammebetingelser pensjonsordninger
• Oppfølging av pensjonsordningene, herunder Adresseavisens Pensjonskasse
• Konsernets internkontrollsystemer
• Styret skal minst en gang per år ha møte med selskapets revisor uten at administrasjonen deltar
• Saker som etter lov eller forskrifter skal behandles av styret

Kun styrets leder uttaler seg utad på vegne av styret. Konsernsjefen, eller den konsernsjefen bemyndiger, uttaler seg utad om selskapets virksomhet og anliggender.

I styreinstruksen er det fastsatt prosedyrer for styreprotokoll og for styrets beslutningsdyktighet. Det er også fastsatt prosedyrer for håndtering av tilfeller der styremedlemmer eller konsernsjef er inhabil. Videre er det fastsatt at styret skal behandle transaksjoner og avtaler med nærstående der allmennaksjeloven krever dette. Utover dette, er det fastsatt i instruksen at styret skal behandle transaksjoner og avtaler mellom selskapet og tredjepart, der et styremedlem eller konsernsjefen må antas å ha en særlig interesse.

Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes instruks.

Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid, sin kompetanse og arbeidsform. Resultatene fra styreevalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen til bruk i komiteens arbeid med kandidater til styret.
Styret har opprettet følgende underutvalg:

1) Revisjonsutvalg: Revisjonsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret, herunder skal revisjonsutvalget bistå styret i utøvelsen av dets ansvar for avleggelse av regnskap, intern kontroll og risikostyring.


Det er fastsatt retningslinjer for revisjonsutvalgets arbeid og mandat i egen instruks vedtatt av styret. Instruksen ivaretar bestemmelsene i allmennaksjeloven §§ 6-42 og 6-43 om revisjonsutvalgets sammensetning og oppgaver.  

Revisjonsutvalget skal møtes minst fire ganger i året, og ellers når utvalgets leder krever det. Det er kun utvalgets medlemmer som har rett til å delta på utvalgets møter. Andre personer, som f.eks. ledende ansatte, selskapets eksterne revisor og eksterne rådgivere, skal imidlertid delta når utvalget finner dette hensiktsmessig. Utvalgets møter protokollføres og gjøres tilgjengelig for selskapets styre.

Revisjonsutvalget består av tre medlemmer. Alle tre er også faste medlemmer av styret. I 2021 ble det avholdt syv møter i revisjonsutvalget.

2) Kompensasjonskomité: Kompensasjonskomiteen forvalter godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjefen og den øvrige konsernledelsen på vegne av konsernstyret.

Kompensasjonskomiteen skal være et saksforberedende organ for konsernstyret og bidra til grundig behandling av saker som gjelder utforming og praktisering av retningslinjer og rammer for konsernets godtgjørelsespolitikk. Komiteen skal legge frem forslag til godtgjørelse for konsernsjefen for beslutning i konsernstyret. Forslaget skal være i samsvar med styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a. Komiteen skal utarbeide forslag til eventuelle endringer i retningslinjene. Kompensasjonskomiteen fastsetter godtgjørelse til den øvrige konsernledelse i samråd med konsernsjef.

Komiteen har i tillegg et utvidet HR-mandat, herunder oppfølging av etterfølgerplanlegging («succession planning») på ledende stillinger i konsernet.

Komiteen består av fire medlemmer. Alle fire er også faste medlemmer av styret, hvorav den ene er ansattvalgt styremedlem. I 2021 ble det avholdt ett møte i kompensasjonskomiteen.

 

10. Risikostyring og intern kontroll

Polaris Media ASA har som formål å forvalte sine eierinteresser i samsvar med vedtektene og gjeldende lovverk.

Styret har fokus på risikostyring og internkontroll, og dette er en integrert del av styrets planmessige arbeid. Hovedformålet er at risikostyring og internkontroll skal gi god sikkerhet for måloppnåelse med følgende virkemidler:

 • Målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift.

 • Pålitelig intern og ekstern rapportering.

 • Overholdelse av lover og regler, samt interne retningslinjer.

Styret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret får i tillegg en årlig rapport fra administrasjonen og revisor om risikosituasjonen i konsernet. Ansvarsdelingen mellom styret og administrasjonen skjer på følgende måte:

Styrets ansvar:

 • Styret har det overordnede ansvar for at Polaris Media har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring og internkontroll i henhold til anerkjente rammeverk.

 • Styret skal sørge for at nevnte prosesser blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter utarbeidet av revisor og administrasjonen, som oversendes styret etter forutgående behandling i revisjonsutvalget.

 • Styret skal påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsprosesser.

Konsernsjefens ansvar:

 • Skal sørge for at Polaris Medias risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte.

Konsernsjefen skal fastsette instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis, samt etablere hensiktsmessige kontrollprosesser og funksjoner.

Konsernets operative kontrollfunksjoner ivaretas i hovedsak på tre nivåer i organisasjonen: Konsernledelsen, sentral økonomifunksjon i konsernet, og lokal ledelse/økonomifunksjon.

Styret mener konsernet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring som er tilpasset selskapets art og virksomhet. Redegjørelse for de sentrale elementene i utøvelsen av den operative internkontrollen i konsernet følger nedenfor.

Revisjonsutvalget

Styret har nedsatt et revisjonsutvalg som per 2020 består av tre fast møtende aksjonærvalgte styremedlemmer.

I tråd med allmennaksjeloven § 6-43 og instruks fastsatt av styret har revisjonsutvalget i Polaris Media følgende oppgaver:


(i) Informere styret om resultatet av den lovfestede revisjonen og forklare hvordan revisjonen bidro til regnskapsrapportering med integritet og revisjonsutvalgets rolle i den prosessen

(ii) Forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen og komme med anbefalinger eller forslag for å sikre dens integritet,

(iii) Overvåke systemene for internkontroll og risikostyring for selskapets regnskapsrapportering uten at det bryter med revisjonsutvalgets uavhengige rolle, herunder, minst årlig gjennomgå foretakets risikopolicyer

(iv) Ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, herunder særlig overvåke revisjonsutførelsen i lys av forhold Finanstilsynet har påpekt i henhold til revisjonsforordningen artikkel 26 nr. 6, jf. revisorloven § 12-1,

(v) Vurdere og overvåke revisors uavhengighet etter revisorloven kapittel 8 og artikkel 6 i revisjonsforordningen, jf. revisorloven § 12-1, herunder særlig at andre tjenester enn revisjon er levert i samsvar med forordningen artikkel 5,

(vi) Ha ansvaret for å forberede selskapets valg av revisor og gi sin anbefaling i samsvar med revisjonsforordningen artikkel 16, jf. revisorloven § 12-1.

Revisjonsutvalget har minimum møte i forkant av hver delårsrapportering der rapporter og analyser gjennomgås. CFO forbereder og deltar i disse møtene. I tillegg møter revisor. Utvalget har en årlig tematisk møteplan der ulike områder det kan være knyttet risiko til, blir belyst spesielt. Dette gjelder for eksempel gjennomgang av nedskrivningstester, konsekvenser av endring i regnskapsstandarder, fullmaktsstrukturer, risikovurderinger mv.

Internkontrollen og systemene omfatter også IT-sikkerhet samt selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Regnskapsrapportering og finansiell styring

CFO i Polaris Media har det overordnede ansvaret for konsernets finans- og økonomifunksjon.
Polaris Media offentliggjør fire delårsrapporter i tillegg til ordinært årsregnskap. Regnskapene skal tilfredsstille kravene i lover og forskrifter og skal avlegges i henhold til vedtatte regnskapsprinsipper, dvs. IFRS. Tidsfrister for offentliggjøring fastsettes av styret.

Det er utarbeidet en overordnet beskrivelse av prosesser og felles regnskapsmanual for konsernets selskaper, som er styrende for rapporteringen.

Den interne kontrollen bygger på prinsippet om arbeidsdeling, og er godt dokumentert.

Det er etablert fullmaktstrukturer, avstemminger og ledelsesgjennomganger som skal sikre pålitelige regnskaper og redusere risikoen for feil og misligheter.

Det gjøres en årlig evaluering av risiko og kontroller i regnskapsrapporteringsprosessen, og om det er behov for tiltak. Denne evalueringen fremlegges for revisjonsutvalget.
Internt konsernregnskap og nøkkeltallsanalyse utarbeides månedlig og rapporteres med kommentarer og forklaringer på avvik mot fjorår, budsjett og prognose, samt utvikling på sentrale nøkkelparametere.

Konsernet har en etablert planprosess for finansiell og økonomisk styring, hvor CFO med sentral økonomifunksjon minimum månedlig møter administrerende direktører og økonomiansvarlige for konsernets virksomhetsområder. Her gjennomgås finansielle resultater, nøkkeltall og måloppnåelse, samt hendelser som kan påvirke fremtidig utvikling. På møtene vurderes også risiko knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lengre sikt. Konsernledelsen gjennomgår løpende finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, nøkkeltall, måloppnåelse, prognose, likviditet, investeringer, risikovurdering og analyse av og kommentarer til resultater i virksomhetsområdene og enkeltselskaper.

Nærmere beskrivelse av intern kontroll og overvåkingsmiljø

Polaris Media har ikke etablert en særskilt enhet for internrevisjon. Slike oppgaver ivaretas gjennom de samlede kontroll- og overvåkningsaktiviteter som utføres i hele konsernet på alle nivå. Konsernets sentrale økonomifunksjon og felles tjenestesenter for økonomi har et særskilt ansvar for kontroll- og overvåkningsaktiviteter i samarbeid med lokal økonomifunksjon. En oppsummering av kjernen i det samlede kontroll- og overvåkingsmiljøet i konsernet følger nedenfor.

(1) Konsernledelsen (overvåkning, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernledelsen følger opp og overvåker den finansielle rapporteringen i form av gjennomgang av månedlige regnskaps- og driftsrapporter inklusive nøkkeltall og kvartalsrapporter. Det er i tillegg etablert løpende styringsinformasjon for de ulike virksomhetsområdene som følges opp av de ansvarlige fra konsernledelsen. Det er etablert digitale nøkkeltallsanalyser som administrasjonen kan følge fra dag til dag.

Konsernets interne styring og oppfølging av virksomhetsområdene ut over dette skjer i stor grad gjennom styremøter i hoveddatterselskapene. Konsernsjef er styreleder i hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge/Adresseavisen, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Trykk, Polaris Media Sør/Fædrelandsvennen og Stampen Media, mens CFO eller andre konserndirektører er styremedlemmer i de samme selskapene. For øvrig består styrene i Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Trykk, Polaris Media Sør og Stampen Media av representanter fra de ansatte samt et til to eksterne styremedlemmer uavhengige av Polaris Media ASA.

(2) Styrende dokumenter og systemer (Informasjon)

Polaris Media har en felles økonomimanual for hele den norske delen av konsernet som beskriver prinsipper for finansiell rapportering, kontroll og regnskap. Polaris Media har etablert obligatoriske tiltak for den norske delen av konsernet som innebærer:

 • Felles ERP-system

 • Felles økonomimodell

 • Felles rapporteringsstruktur

 • Deltakelse i konsernkontoordning

 • Felles senter for regnskaps- og økonomitjenester

Sentralt i den operative internkontrollen står budsjettene og oppfølgingen av disse for de enkelte selskapsenheter i Polaris Media.

(3) Konsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernet har en sentral finans- og økonomifunksjon som er eier av felles policy, retningslinjer, økonomimodell og systemer for finans- og økonomiområdet.

(4) Underkonsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter)

Underkonsernene har ansvaret for den interne kontrollen i sine selskaper. Ledelsen og økonomiansvarlig (økonomisjef eller controller) i hvert enkelt selskap i underkonsernene har ansvar for sitt regnskap og rapporterer resultater til selskapsstyrene.

 

11.Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

I henhold til valgkomiteens retningslinjer bør komiteen basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til styremedlemmer i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at styremedlemmet nedlegger i vervet for selskapet.

Styreleder og nestleder godtgjøres særskilt. Styrets medlemmer er av generalforsamlingen pålagt å inneha aksjer i selskapet tilsvarende ett års styrehonorar. Ordningen gjelder ikke styremedlemmer som er ansatt hos en aksjonær i selskapet eller varamedlemmer.

Styremedlemmer med verv i underutvalg nedsatt av styret, mottar i tillegg særskilt godtgjørelse for dette. Disse fastsettes også av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.
Ingen styremedlemmer utfører konsulentoppdrag eller andre tilleggsoppdrag til styrevervet for konsernet.

Nærmere informasjon om ytelser til styrets medlemmer finnes i note 10 til årsregnskapet.

 

12. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styret i Polaris Media ASA har ansvaret for konsernets godtgjørelsesordninger. Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Styret har utarbeidet retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene ble vedtatt av generalforsamlingen 5. mai 2021, og er tilgjengelige på selskapets nettside. I Polaris Media er konsernledelsen definert som ledende ansatte. Retningslinjene for godtgjørelse til konsernledelsen skal bidra til selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne ved å:

• Tiltrekke, motivere og beholde ledende personer med kompetanse som samsvarer med Selskapets størrelse og kompleksitet
• Sikre et effektivt og positivt verktøy for Konsernstyret og konsernsjef for strategisk styring og måloppnåelse
• Skape åpenhet og tydelighet om mål og om sammenhengen mellom evaluering av måloppnåelse og oppnådd kompensasjon
• Ha en god balanse og tydelighet mellom individuelle og kollektive mål i konsernledelsen
• Oppstille resultatkriterier som sammenfaller med aksjeeiernes interesser

 

13. Informasjon og kommunikasjon

Polaris Media ønsker å ha en åpen dialog med alle interessenter. Aksjeeiere, potensielle investorer og øvrige finansmarkedsaktører skal ha samtidig tilgang til korrekt, tydelig, relevant og utfyllende informasjon om konsernets historiske resultater, økonomiske utvikling og finansielle stilling, strategier, finansielle mål og framtidsutsikter. Informasjonen skal være konsistent i innhold over tid.

Konsernet har etablert retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon gjennom en IR-policy. Retningslinjene er tilgjengelig på www.polarismedia.no.

Polaris Media har samlet all relevant eierinformasjon om konsernet på   www.polarismedia.no. På siden publiseres også finanskalender med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og informasjon om selskapets generalforsamling.

 

14. Selskapsovertakelse

Polaris Media ASAs vedtekter har ingen begrensninger med hensyn til kjøp av aksjer i selskapet. Det er ikke fastsatt skriftlige retningslinjer for hvordan styret skal opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. I en eventuell overtakelsessituasjon vil styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og regelverk, søke å følge NUES sin anbefaling og bidra til at aksjonærene likebehandles.

 

15. Revisor

Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet der revisors rapport gjennomgås. Minst en gang per år gjennomfører styret og revisjonsutvalget et møte med revisor uten at administrasjonen er til stede. Som regel skjer dette i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet. Revisjonsutvalget har løpende kontakt med revisor om revisjonen av årsregnskapet.

Revisor legger hvert år frem for revisjonsutvalget hovedtrekkene i en plan for revisjonen av selskapet.
Revisor forelegger årlig for styret sin vurdering av selskapets interne kontroll, herunder identifikasjon av svakheter og forslag til forbedringer.

Revisor er til stede på selskapets generalforsamling når det er naturlig ut fra de saker som skal behandles. Revisor deltar på samtlige møter i revisjonsutvalget og der delårs- eller årsrapportering står på agendaen, og mottar sakspapirer som går til konsernstyret.

Informasjon om styrets og revisjonsutvalgets kommunikasjon med revisor er også gitt i denne redegjørelse pkt. 9 og 10.

 

Trondheim, 21. mars 2022

 

 

 Legg til i min rapport

Samfunnsansvar og bærekraft i Polaris Media

Polaris Medias rolle som samfunnsaktør

Polaris Media har en viktig rolle som samfunnsaktør. Virksomheten dekker et stort geografisk område i Norge, og har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Den redaksjonelle virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går ut over det rent økonomiske og rettslige ansvaret konsernet har. Det redaksjonelle samfunnsansvaret ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene. Polaris Media har også et ansvar for å drive konsernet på en måte som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Dette inkluderer både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av selskapene har eksistert i langt over hundre år, herunder Adresseavisen med mer enn 250 års levetid. Ingen av disse bedriftene ville ha eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Et aktivt forhold til samfunnsansvar og bærekraft er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene.

påser at selskapet har en kapitalstruktur som er tilpasset selskapets mål, strategier og risikoprofil. Konsernets egenkapital per 31. desember 2021 var på NOK 3,8 mrd. Egenkapitalandelen var på 59%. Kapitalstrukturen er etter styrets vurdering tilfredsstillende, og tilpasset selskapets mål, strategier og risikoprofil.

Bærekraft i Polaris Media

Det er et overordnet mål at Polaris Media skal bidra til et mer bærekraftig samfunn, herunder bidra til at FNs bærekraftsmål nås. Polaris Media iverksatte i andre halvår 2021 et strategiprosjekt for i større grad å integrere hensynet til bærekraft i virksomhetens mål, strategier og risikoprofil. Denne prosessen pågår fortsatt og vil være en del av konsernets strategiarbeid i 2022.

En grunnleggende forståelse av virksomhetens økonomiske, sosiale og miljømessige påvirkning, samt våre interessenters prioriteringer danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid

Vesentlighetsanalyse

Konsernet har i 2021 gjennomført en vesentlighetsanalyse. Formålet med analysen er å identifisere hvilke temaer som er de viktigste i Polaris Medias videre arbeid med bærekraft. Vesentlighetsanalysen bygger på dialoger med interessenter, en intern analyse av risiko og muligheter innenfor bærekraft og en vurdering av hvilke områder konsernet har eller kan ha vesentlig påvirkning på.
Polaris Media har identifisert de viktigste interessentene og kartlagt hvilke bærekraftstemaer interessentene prioriterer, samt hvilke temaer de mener Polaris Media har eller kan ha størst påvirkning på. Dialogen med interessentene har hovedsakelig vært ført gjennom intervjuer og spørreundersøkelser. Enkelte interessenters prioriteringer er kartlagt gjennom analyse av offentlig tilgjengelig informasjon.

I dialogen med interessentene var det 11 vesentlige bærekraftstemaer som pekte seg ut. Temaene er presentert i matrisen nedenfor

Figur 1 – Vesentlighetsmatrise

Matrisen er basert på hvor viktige temaene er for interessentene og deres beslutninger, hvor stor påvirkning interessentene mener Polaris Media har eller kan ha på disse temaene, og selskapets egen påvirkningsanalyse.


 

Tabell 1 – Dialog med interessentene

Tabellen viser hvilke interessentgrupper som ble inkludert i analysen og på hvilken måte informasjonsinnhentingen ble gjennomført.

Strategiske fokusområder

Basert på de identifiserte temaene fra vesentlighetsanalysen, har konsernet definert strategiske fokusområder innenfor bærekraft. Fokusområdene er inndelt i tre nivåer basert på i hvor stor grad virksomheten kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Figur 2 – Strategiske fokusområder

 

Konsernet har definert overordnede ambisjoner innenfor disse områdene. I det videre strategiarbeidet i 2022 vil det utarbeides konkrete mål og tiltak for hvert enkelt fokusområde. Polaris Media ønsker å integrere bærekraft som en naturlig del av forretningsstrategien og kjernevirksomheten. Nedenfor redegjøres det for prioriteringene og de overordnede ambisjonene.

Uavhengig journalistikk med lokalt engasjement

Mediehusene i konsernet har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. Mediehusene bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig med jevne mellomrom sette dagsorden nasjonalt.

Den redaksjonelle virksomheten når daglig ut til over en million lesere og brukere, digitalt og på papir. Samfunnsrollen skal aktivt brukes til å:

 • Drive fri og uavhengig journalistikk av høy kvalitet

 • Skape debatt og engasjement

 • Skape mangfold i spaltene og en inkluderende samfunnsdebatt

 • Sette folk i stand til å ta informerte og faktabaserte valg

 • Bidra positivt til lokalsamfunnet

 

Alle norske mediehus i konsernet publiserer en redaksjonell årsrapport. I rapportene gis det grundige beskrivelser av det redaksjonelle arbeidet i hvert enkelt mediehus. Rapportene for 2021 kan leses her.

Klima og miljø

Polaris Media etterstreber å minimere virksomhetens klima- og miljøfotavtrykk, og gi folk muligheten til å ta klima- og miljøvennlige valg.

Mediehusenes produksjon av redaksjonelt og kommersielt innhold har relativt liten grad av påvirkning på det ytre miljø, og det samme gjelder publiseringen av innhold på digitale flater.

Produksjon og distribusjon av papiraviser utgjør en stor del av konsernets virksomhet. Det største klima- og miljøfotavtrykket kommer fra denne delen av virksomheten. Trykkeriene forbruker vesentlige mengder avispapir, trykkfarge, trykkplater og elektrisitet. Valg av miljøvennlig teknologi og kontinuerlig forbedringsarbeid for effektiv utnyttelse av disse innsatsfaktorene, bidrar til å minimere miljøfotavtrykket. Trykkerivirksomheten har avtaler med profesjonelle gjenvinnings- og avfallsaktører for å resirkulere avfall fra virksomheten i størst mulig grad, samt sikre tilfredsstillende håndtering av kjemikalier og spesialavfall. Alt avispapir som anvendes i trykkeriene, er godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker. I distribusjonsvirksomheten står ruteoptimalisering og valg av miljøvennlige transportløsninger sentralt i arbeidet for å minimere påvirkningen på det ytre miljø.

Polaris Medias virksomheter har over mange år hatt et aktivt forhold til klima- og miljøutfordringer, og mange tiltak er iverksatt. Ambisjonen er å forsterke arbeidet innenfor klima og miljø de kommende årene. For å kunne sette konkrete mål, herunder utslippsmål (CO2e), har konsernet behov for å kartlegge og forstå den totale klimapåvirkningen i verdikjeden. Gjennom et målrettet arbeid med klima og miljø de kommende årene er målene blant annet å:

• Tallfeste klimautslipp (CO2e) i egen drift og verdikjede
Sette konkrete utslippsmål for hvert virksomhetsområde (trykk, distribusjon og medier) og totalt for konsernet
Redusere mengden avfall og øke sorteringsgraden ytterligere
Øke organisasjonens bevissthet og kompetanse på klima og miljø ytterligere

 

Tabell 3 – Nøkkeltall miljø

           

Konsernet har i 2021 vokst gjennom oppkjøp av selskaper. Nøkkeltall for disse selskapene er kun inkludert i 2021-tallene i tabellen ovenfor. Særlig Polaris Trykk Orkanger, som ble et konsernselskap i 2021, påvirker tallene betydelig sammenlignet med 2020. Ekskludert selskaper som er kjøpt opp i 2021, har konsernet redusert energiforbruket med 7 prosent og papirforbruket med 9 prosent, sammenlignet med 2020.

I løpet av 2021 ble ytterligere to av de norske mediehusene sertifisert som Miljøfyrtårn. Flere av selskapene i konsernet har mål om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av 2022.

Mangfold og likestilling

Polaris Media ønsker å styrke mangfold og likestilling i konsernet. Mediehusene har, i likhet med flere andre lokale og regionale medievirksomheter, begrenset mangfold i arbeidsstokken. Økt mangfold og mangfoldskompetanse i virksomhetene vil være et positivt samfunnsbidrag i seg selv, samtidig som det vil kunne styrke mediehusenes journalistikk gjennom økt forståelse og kunnskap om det mangfoldige samfunnet som skal dekkes.

Når det gjelder kjønnslikestilling, har konsernet over flere år jobbet aktivt for å oppnå kjønnsbalanse blant ansatte og øke kvinneandelen i ledende stillinger. I enkelte av de geografiske regioner har arbeidet lyktes svært godt, og det er oppnådd tilnærmet 50:50 kjønnsbalanse blant de ansatte, samt at andel kvinner i ledende stillinger har passert 40%.

Gjennom et forsterket arbeid med mangfold og likestilling de kommende årene vil konsernet oppnå å:

• Øke kvinneandelen i ledende stillinger
• Øke mangfoldskompetansen, være oppmerksom på ubevisste holdninger og fremheve gevinstene ved mangfold
• Øke graden av mangfold, spesielt i mediehusene
• Bidra til økt mangfold i spaltene og en enda mer inkluderende samfunnsdebatt

Nærmere om arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Polaris Medias arbeid for å hindre diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion, hudfarge, fysiske hindringer eller seksuell legning er forankret i virksomhetens strategier og retningslinjer. Konsernet har mål om økt kvinneandel og kjønnsbalanse på alle ledernivå. I 2018 ble det utarbeidet nye retningslinjer og varslingsrutiner for å hindre diskriminering, trakassering og andre kritikkverdige forhold. Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er også inkludert i den øvrige personalpolitikken.

I Polaris Media skal ansatte føle seg trygge på jobb og ikke oppleve diskriminering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Ledere har et særlig ansvar for å ivareta dette og de har plikt til å reagere ved uønskede situasjoner.

Det er lagt godt til rette for at alle ansatte i konsernet skal kunne varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Nærmere retningslinjer er gitt i en egen varslingsrutine, herunder at det også er mulig å varsle anonymt til en ekstern kontaktperson. Særlig oppmerksomhet er viet seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Polaris Media har behandlet temaet spesielt i en egen rutine hvor forebygging, varsling og oppfølging vektlegges.

Selv om enkelte regioner har lyktes godt med å oppnå kjønnsbalanse, har ikke konsernet som helhet kjønnsbalanse blant ledere. Ved inngangen til 2018 ble det satt mål om å øke kvinneandelen til minst 40 prosent. Betydningen av god kjønnsbalanse på alle ledernivå er frontet av konsernledelsen. Det er et ønske om å få frem kvalifiserte kvinner ved rekruttering til lederstillinger. I Polaris Media gis kvinner oppgaver med utfordringer og ansvar på lik linje med menn. Tilsvarende skal både kvinner og menn gis de samme mulighetene for individuell tilrettelegging av arbeidshverdagen og mulighet til å kombinere arbeid, familieliv og fritid. Videre legges det vekt på å sikre like lønnsbetingelser for likt arbeid.

For å fremme likestilling og mangfold, har Polaris Media i 2021 justert rekrutteringsstrategier og fremhevet mangfoldsperspektivet i dette arbeidet. Stillingsannonser innrettes på en måte som skal gi høyere sannsynlighet for å få en mangfoldig søkermasse, og det velges markedsføringskanaler som skal nå ut til et mangfold av kandidater. Internt har mangfold blitt løftet frem som et konkurransefortrinn, og gevinstene som økt mangfold kan gi for virksomheten og arbeidsmiljøet, er belyst. Videre har flere av selskapene hatt tiltaksdeltakere på arbeidstrening i 2021.

Vår oppfatning er at redaksjonene er bevisste på å bruke et mangfold av intervjuobjekter og kilder. Dette er med på å skape en inkluderende samfunnsdebatt, og øker journalistikkens relevans.

Nøkkeltall likestilling og ikke-diskriminering

Tabell 4 – Kjønnsbalanse i konsernet og lønnsforskjeller

Tabellen inkluderer faste og midlertidige ansatte, både hel- og deltidsansatte. Antall ansatte er ikke omregnet til årsverk. Lønn i deltidsstillinger er omregnet til lønn i heltidsstilling.

Polaris Medias lønnskartlegging for 2021 viser at kvinnelige ansatte i gjennomsnitt har lavere lønn enn mannlige ansatte i konsernet. Dette gjelder for alle de tre stillingskategoriene, både i Norge og Sverige. Undersøkelser som er gjort av datamaterialet, kan ikke påvise systematiske skjevheter i lønnsbetingelse for kvinner og menn.

Det er flere forklaringsfaktorer til forskjellene i lønnsstatistikken. Konsernledelsen inkluderer konsernsjefen, som er mann og har vesentlig høyere lønn enn de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Gjennomsnittslønnen for øvrige medlemmer av konsernledelsen er tilnærmet lik for kvinner og menn.

I gruppen «ledere», som inkluderer ledere på alle nivåer foruten konsernledelsen, er det betydelig forskjell mellom gjennomsnittslønnen for kvinner og menn i den norske delen av virksomheten, mens kvinners gjennomsnittslønn ligger tett opptil menns gjennomsnittslønn i den svenske delen av virksomheten. Undersøkelser av lønnsnivå for ledere de norske selskapene, viser at det er relativt få kvinner representert i topplederstillinger som direktør, daglig leder eller sjefredaktør. En stor del av de 68 kvinnelige lederne har stillinger på et lavere nivå i organisasjonen. Disse stillingene er lavere lønnet enn topplederstillingene, og dette er hovedforklaringen til at kvinners gjennomsnittslønn er 89 prosent av menns gjennomsnittslønn i gruppen «ledere». Polaris Media konstaterer at arbeidet med å få flere kvinner i lederstillinger må forsterkes, spesielt når det gjelder topplederstillinger i selskapene.

Gruppen «øvrige ansatte» omfatter alle ansatte som ikke har lederstillinger. Her er hovedårsaken til lønnsforskjellene at mannlige ansatte i konsernet i gjennomsnitt har høyere ansiennitet enn kvinnelige ansatte. Undersøkelser viser videre at menn i gjennomsnitt jobber noe mer overtid enn kvinner, og de har dermed høyere utbetalinger av overtidsgodtgjørelse. Forskjeller mellom regionale og lokale mediehus, samt at det også i denne gruppen er variasjoner med hensyn til grad av ansvar i stillingene, er også medvirkende faktorer.

Tabell 5 – Midlertidige ansatte, deltidsansatte og uttak foreldrepermisjon

Attraktiv arbeidsplass

De ansatte i Polaris Media er den viktigste ressursen for å kunne levere på samfunnsoppdraget og realisere konsernets strategiske mål. Det er en grunnleggende forutsetning at konsernet evner å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

For å oppnå dette fokuserer selskapene blant annet på:

• Kompetanseutvikling

• Kunnskapsdeling i de enkelte selskapene og på tvers av selskaper i konsernet

• Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som tar hensyn til balansen mellom jobb og fritid

Ansvarlig markedsføring

Polaris Media er skal være en ansvarlig markedsfører og formidler av markedsføring. Ansvarlig markedsføring er viktig med tanke på lesernes tillit til mediehusene og produktene virksomhetene tilbyr.

Som ansvarlig markedsfører skal selskapene:

• Ha klare retningslinjer for ekstern markedsføring

• Sørge for etterlevelse av nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer for markedsføring

Personvern og datasikkerhet

Polaris Media skal være en troverdig digital partner. Arbeidet med personvern, etterlevelse av GDPR-lovgivning og arbeidet med datasikkerhet har høy prioritet i konsernet.

Gjennom arbeidet med personvern og datasikkerhet vil selskapene:

• Sørge for etterlevelse av nasjonale og internasjonale lovgivninger og retningslinjer for personvern

• Sørge for at brukerne har tilstrekkelig informasjon om oppbevaring og behandling av data

• Kontinuerlig forbedre konsernets datasikkerhet for å oppdage, identifisere og respondere på trusler mot IT-systemene

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i Polaris Media

Polaris Media er kjennetegnet av en desentralisert struktur med stor grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har styret i Polaris Media definert noen felles strategiske retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Disse inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer, og de kan leses i sin helhet på selskapets nettside.

Polaris Media bygger sine strategiske retningslinjer for samfunnsansvar på de fire områdene fra FNs Global Compact, dvs. i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for konsernet med følgende hovedpunkt:

• Polaris Media skal drive sin virksomhet i tråd med Verdenserklæringen om menneskerettigheter (FN) og fremme anerkjennelsen av verdighet og uavhendelige rettigheter for alle mennesker.

• Som mediebedrift skal Polaris Media ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Polaris Medias redaksjonelle virksomhet skal drives i tråd med Norsk Presseforbunds etiske regelverk.

• Polaris Media skal sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Polaris Medias ansatte skal være representert i styrearbeid og sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet gjennom konserntillitsvalgtordningen og Polariskonferansen. Tillitsmannsarbeidet i konsernet er i hovedsak regulert av «Medbestemmelsesavtalen», som er en egen avtale mellom ledelsen og tillitsvalgte i Polaris Media. Konserntillitsvalgt koordinerer tillitsmannsarbeidet i konsernet og er observatør i konsernstyret. En nærmere redegjørelse for tillitsvalgtarbeidet i konsernet finnes her.

• Polaris Media skal være en bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning, ikke skal finne sted på arbeidsplassen eller ved ansettelser.

• Polaris Media skal ha varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsel om diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.

• Polaris Media skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på det ytre miljø der det er mulig.

• Polaris Media skal arbeide aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon, og konsernet har nulltoleranse for korrupsjon. Som et stort mediekonsern der en betydelig del av kjernevirksomheten baserer seg på å overvåke og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, stilles det meget høye krav til de ansattes etiske refleksjon og aktsomhet i spørsmål som særlig vedrører smøring, bestikkelser, forsøk på svindel og korrupsjon og andre forsøk på utilbørlig påvirkning.

• Konsernets ansatte skal opptre i tråd med konsernets retningslinjer for å gi og motta gaver, reiser og andre ytelser, og tydelig ta avstand fra alle former for smøring og bestikkelser.

• Polaris Media har etablert varslingsordninger og rutiner for å håndtere varsel og mistanker om korrupsjon i egen virksomhet, også med mulighet for varsling utenfor egen organisasjonslinje.

Den samlede strategien for samfunnsansvar i Polaris Media reflekteres i konsernets styringsstruktur. Derfor omfatter de strategiske retningslinjene som er beskrevet, bare sentrale standarder som er felles for alle.

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, som gjelder for alle ansatte i Polaris Media, kan leses her. Konsernet har en egen rutine for varsling og oppfølging av seksuell trakassering.

Det er opp til det enkelte selskap å definere sin lokale strategi for utøvelse av samfunnsansvar. Det kan eksempelvis også omfatte sponsing og deltakelse i veldedighet og andre allmennyttige aktiviteter. Dette kommer i tillegg til etterlevelse av de strategiske retningslinjene for samfunnsansvar som er beskrevet over. Selskapenes oppfølging av aktivitetene følges primært opp av styrene og ledelsen lokalt, men overvåkes og kontrolleres i konsernet gjennom det ordinære rapporterings- og oppfølgingsarbeidet.

 

Legg til i min rapport

Aksjonærinformasjon

Polaris Media ASA har per 31. desember 2021 en aksjekapital på NOK 48 943 975 fordelt på 48 943 975 aksjer pålydende NOK 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2021 er NOK 3,08 (1,98 i 2020). Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs. Ved inngangen til 2020 var aksjekursen NOK 53,50. Ved utgangen av 2021 var aksjekursen NOK 93,00. Høyeste aksjekurs i 2021 var NOK 100,00.

 

Det er et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA eies av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 85% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2021 økte sammenlignet med 2020. Det ble gjennomført 2 995 (2 667) handler i aksjen og det ble omsatt 1 942 273 (1 329 830) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2021 var NOK 144 775 469 (53 101 336). Omsetningsøkningen er drevet av økt markedsverdi av aksjene og økt transaksjonsvolum. Polaris Media har de siste årene hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres, og alle ansatte får årlig tilbud om å tegne aksjer til rabattert kurs.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets kapital- og likviditetsbehov er dekket. Styret vurderer likviditets- og balansesituasjonen løpende, og tilpasser utbyttenivået til dette.

Erverv av egne aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 4 894 398, som utgjør 10% av selskapets aksjekapital, til aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 150 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022. Selskapet eier ingen egne aksjer per 31. desember 2021.

Utstedelse av nye aksjer

Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger med inntil NOK 978 880 ved utstedelse av inntil 978 880 nye aksjer pålydende NOK 1. Det er kun ansatte i konsernet som skal gis adgang til å tegne de nye aksjene. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.

Styret har i tillegg fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 447 199, som utgjør 5% av selskapets aksjekapital, i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.

Ved inngangen til 2021 eide Polaris Media ASA 103 514 egne aksjer. I 2021 har selskapet solgt samtlige av disse aksjene til ansatte i konsernet gjennom aksjeprogrammet for ansatte. Salgspris per aksje var NOK 42,52 etter 25% skattefri rabatt sammenlignet med den gjennomsnittlige kursen aksjen ble omsatt for de siste 90 dager per 9. mars 2021. Ved utgangen av 2021 eide Polaris Media ingen egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.
Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31. desember 2021 var det 1 355 (1 198) aksjonærer i selskapet.
De ti største aksjonærene i selskapet per 31. desember 2021 var:

AksjonærAntall aksjerProsent
SCHIBSTED ASA14 408 76529,4 %
NWT MEDIA AS13 130 00026,8 %
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %
THE BANK OF NEW YORK2 510 3565,1 %
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.2 375 4114,9 %
ABBH AS931 1061,9 %
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND670 1521,4 %
SOFELL AS655 3841,3 %
AMBLE INVESTMENT AS574 4861,2 %
Sum 10 største43 368 424 88,6 %
 Øvrige aksjonærer5 575 55111,4%
Sum alle48 943 975100,0 %
Legg til i min rapport

Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Legg til i min rapport

Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned årsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Legg til i min rapport