Årsberetning 2021 for Polaris Media

2021 har vært nok et år preget av koronapandemien. Dette har stilt store krav til alle ansatte i Polaris Media, både på jobb og i fritiden. Tross for nasjonale tiltak og mye usikkerhet både i Norge og Sverige, kan Polaris Media se tilbake på et meget godt år som mediekonsern. Alle mediehus i begge land har også dette året virkelig fått vist sin viktige rolle i samfunnet. Gjennom daglig dekning av pandemien og andre viktige saker, har Polaris Media satt dagsorden for samfunnsdebatten både lokalt, regionalt og innimellom også nasjonalt. Mediehusene er en viktig brikke i demokratiet både i Norge og Sverige.
Mediehusene i konsernet har kommet langt i den digitale transformasjonen, og både digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter har hatt en sterk vekst i 2021. Konsernet har nesten 600 000 abonnementer, og omtrent halvparten av disse er heldigitale.
Distribusjonsvirksomheten opplever sterk vekst i pakkelevering gjennom Helthjem Netthandel i Norge og MTD i Sverige. Trykkerivirksomheten oppnår fortsatt gode resultater som følge av sterk omstillingsevne i et år med nedgang i trykkeriinntektene.

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert 20. oktober 2008 med røtter helt tilbake til første utgivelse av Adresseavisen i 1767.

Virksomheten i Polaris Media konsern er organisert i åtte virksomhetsområder: medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest og Stampen Media, samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk og distribusjonsvirksomheten Polaris Distribusjon.

Polaris Media eier 47 lokale og regionale mediehus, fire felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus, to gratisaviser, syv trykkerier og fem regionale distribusjonsselskaper i Norge. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet tolv lokale og regionale mediehus, tre gratisaviser og ett distribusjonsselskap. Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9,99%) og Helthjem Netthandel AS (34%).

Visjon

Polaris Medias visjon er at mediehusene skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at innholdsproduktene skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Strategi

Polaris Medias hovedfokus er å bygge et konsern hvor mediehusene lager god lokal og regional journalistikk som evner å engasjere i sine lokalsamfunn og ved jevne mellomrom sette nasjonal dagsorden. Denne rollen er også viktig i et demokratisk perspektiv. Når mediehusene lykkes med dette arbeidet, resulterer det i lojale abonnenter. For å utvikle fremtidens mediehus, stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos medarbeidere, og til data og innsikt om lesere. Konsernet prioriterer derfor å videreutvikle kompetansen til medarbeiderne og samtidig samle god innsikt om brukere på en tillitsfull måte. På denne måten kan mediehusene tilby best mulig produkter.
Konsernet har definert fem strategiske fokusområder man må lykkes med for fortsatt god utvikling og vekst:

• Ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt

• Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter

• Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter

• Være en attraktiv arbeidsplass

• Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å sikre at konsernet lykkes innen de fem fokusområdene. Polaris Media iverksatte i andre halvår 2021 et strategiprosjekt for å i større grad integrere hensynet til bærekraft i virksomhetens mål, strategier og risikoprofil. Denne prosessen pågår fortsatt og vil være en del av konsernets strategiarbeid i 2022.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonell plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2021.

Utvikling i antall abonnement og trafikk i 2021

Polaris Medias mediehus har hatt en god vekst i antall sidevisninger, antall brukere og abonnenter i 2021.

Konsernets mediehus hadde til sammen 591 430 (574 371) abonnement per 31. desember 2021, hvorav Stampen Media hadde 254 131 (245 043) abonnement. Antall heldigitale abonnement utgjorde 290 003 (246 079), hvorav Stampen Media hadde 117 424 (95 352). Det er underliggende vekst i antall digitale abonnementer på 14% i den norske delen av virksomheten og 23% i Stampen Media. Andelen digitale abonnement har økt fra 43% til 49% i løpet av 2021. De nye abonnentene er digitale og klart yngre enn komplett-abonnentene.

Konsernets norske mediehus hadde i 2021 et snitt på 575 000 (527 000) daglige brukere på mobil [1]  og 289 000 (278 000) daglige brukere på nett. De svenske mediehusene hadde i 2021 et snitt på 399 000 (386 000) daglige brukere på og 148 000 (150 000) daglige brukere på nett. Både den norske delen av konsernet og Stampen Media har hatt en god utvikling på daglige brukere etter et rekordår i 2020. I 2021 genererte de digitale brukerne i Norge 38,1 mill. (34,3) sidevisninger per uke i snitt, mens brukerne i Stampen Media genererte 20,7 mill. (18,8).

[1] Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus.

Konsernets resultatutvikling i 2021

I det følgende kommenteres konsernets resultatutvikling i 2021 sammenlignet med 2020. Konsernet mottok kompensasjon for tap av annonseinntekter under koronapandemien i 2020. Den norske delen av konsernet mottok MNOK 24 i koronakompensasjon. I Stampen Media mottok mediehusene generell redaksjonsstøtte og distribusjonsstøtte på totalt MNOK 62. Det ble ikke mottatt koronakompensasjon i 2021.

Oppsummering

Konsernet omsatte for MNOK 3 684 (3 516) i 2021. Av samlet omsetning på MNOK 3 684, utgjør inntekter fra den norske delen av konsernet MNOK 2 301 (2 109) og fra den svenske delen MNOK 1 383 (1 407). Konsernet har en underliggende inntektsvekst på 7% eksklusive koronakompensasjon mottatt i 2020, hvorav 10% inntektsvekst i PM Norge og 3% i Stampen Media. Inntektsveksten er drevet av økte digitale annonse- og abonnementsinntekter, samt økte distribusjonsinntekter. Utviklingen i driftsinntekter er nærmere beskrevet under avsnittet «Driftsinntekter».
Driftsresultatet (EBITDA) har økt fra MNOK 428 i 2020 til MNOK 476 i 2021. EBITDA på MNOK 476 i 2021 er fordelt med MNOK 295 (290) på PM Norge og MNOK 181 (137) på Stampen Media. Konsernet hadde en underliggende vekst i EBITDA eksklusive koronakompensasjon mottatt i 2020, på 39%. Den sterke resultatveksten er drevet av økte inntekter.

 

Totale av- og nedskrivinger økte fra MNOK 200 i 2020 til MNOK 203 i 2021.

Driftsresultat etter av- og nedskrivinger (EBIT) endte på MNOK 273 i 2021, opp fra MNOK 228 i 2020. EBIT på MNOK 273 i 2021 er fordelt med MNOK 146 (143) på PM Norge og MNOK 127 (84) på Stampen Media.

 

Driftsinntekter

Brukerinntekter

Totale brukerinntekter økte fra MNOK 1 642 i 2020 til MNOK 1 739 i 2021. PM Norge hadde en brukerinntektsvekst på 8% og brukerinntektene til Stampen Media vokste med 3% i 2021. Veksten er drevet at vekst i digitale abonnementsinntekter.
Mediehusene i både Norge og Sverige fortsatte den gode veksten i abonnementsinntektene i 2021. Abonnementsinntektene vokste fra MNOK 1 586 i 2020 til MNOK 1 689 i 2021. Den positive utviklingen i abonnementsinntekter drives av vekst i antall digitale abonnement og underliggende prisøkninger. De digitale leserproduktene har blitt godt mottatt. Det er fortsatt god utvikling på digital trafikk etter den sterke veksten i 2020. God og relevant journalistikk er den viktigste driveren for salg av abonnement og økt lojalitet.

Som forventet fortsetter løssalgsinntektene å falle i 2021.

Annonseinntekter

Totale annonseinntekter økte fra MNOK 1 120 i 2020 til MNOK 1 185 i 2021, en vekst på 6%. Av totale annonseinntekter på MNOK 1 185 utgjør annonseinntekter i PM Norge MNOK 761 og Stampen Media MNOK 424.
Covid-19 har påvirket annonseinntektene negativt siden midten av mars 2020. Det har allikevel vært en gradvis forbedring i 2021 som endte med en vekst i totale annonseinntekter på 3% og digitale annonseinntekter på 24%. Papirbaserte annonseinntekter ble redusert med 4% i 2021

Trykkeriinntekter

Trykkeriinntektene økte med 7% til MNOK 241 (225) i 2021. Økningen skyldes oppkjøpet av Polaris Trykk Orkanger som ble et heleid datterselskap fra juli 2021. Det har vært en underliggende nedgang på trykkeriinntekter på 3% som er drevet av reduserte siviltrykkinntekter.

Distribusjonsinntekter

Totale distribusjonsinntekter økte med 25% til MNOK 307 (245) i 2021. Veksten er hovedsakelig drevet av økte inntekter fra distribusjon av netthandelspakker både i Norge (gjennom Helthjem Netthandel) og i Sverige (gjennom MTD), samt lørdagsdistribusjon av aviser i den norske delen av virksomheten. Aktiv Norgesdistribusjon er ansvarlig for lørdagsdistribusjon av aviser, og Polaris Media har 40% eierandel i dette selskapet. Eierandelen i Helthjem Netthandel er 34%.

Øvrige inntekter

Øvrige inntekter ble redusert med 25% til MNOK 212 (MNOK 284) i 2021. Reduksjonen består hovedsakelig av koronakompensasjon for inntektsbortfall som følge av covid-19 i den norske delen av virksomheten på MNOK 24, distribusjonsstøtte for tapte annonseinntekter i trykte medier på MNOK 15 og generell redaksjonsstøtte på MNOK 48 i Stampen Media som ble mottatt i 2020. Det ble ikke mottatt kompensasjon i 2021.

Driftskostnader

Totale driftskostnader økte med 4% til MNOK 3 217 (3 099) i 2021. De variable kostnadene har økt som følge av høyere ordinære driftsinntekter i 2021. Satsinger på utvikling og teknologi både i Norge og Sverige, tiltak for å møte konkurransesituasjonen, samt økninger i utgivelsesfrekvensen for lokale mediehus i Storgöteborg, bidrar i tillegg til et høyere kostnadsnivå i 2021.

Balanse og kontantstrøm

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter var MNOK 379 i 2021, en økning fra MNOK 316 i 2020. Økningen er i hovedsak drevet av økning i EBITDA og forskyvning av arbeidskapitalposter.
Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -423 (-374) i 2021. MNOK 282 (278) ble brukt til investering i virksomhet i 2021, av dette utgjør innløsning av salgsopsjoner til minoritetsaksjonærer i Stampen Media MNOK 252.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK -9 i 2021, ned fra MNOK 231 i 2020. I 2020 ble det tatt opp et nytt lån på MNOK 300 som er hovedårsaken til nedgangen fra 2020 til 2021. Erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning på MNOK 100 utbytte fra FINN.no AS på MNOK 56 er ført under finansaktiviteter i 2021.

Per 31. desember 2021 har konsernet totalt MNOK 502 (507) i rentebærende gjeld.
Konsernet i Norge har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100. Stampen Media har en ubenyttet trekkfasilitet på MSEK 100.
Kontantbeholdningen per 31. desember 2021 var MNOK 681 (710). MNOK 32 av kontantbeholdningen per 31. desember 2021 var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Bokført verdi av konsernets eiendeler har økt fra MNOK 5 757 i 2020 til MNOK 6 474 i 2021. Dette skyldes hovedsakelig verdiøkning på eierandel i FINN.no AS.

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av 2021 var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til MNOK 3 104. Dette innebærer en verdiøkning i 2021 på MNOK 713, som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). Se note 19 til årsregnskapet for mer informasjon om verdsettelsen av eierandelen i FINN.no AS.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet, og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia, hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med bl.a. NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført.

Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det transaksjoner mellom konsernselskapene, hovedsakelig avistrykking, distribusjonstjenester og diverse sentralisert tjenesteyting. Disse transaksjonene er en naturlig del av konsernets daglige drift. Alle transaksjoner mellom konsernselskap foregår på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Schibsted ASA er selskapets største aksjonær med 29,4% av aksjene per 31. desember 2021. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, spesielt gjennom Schibsted News Media, Schibsted Product & Technology AS og Schibsted Distribusjon AS. Schibsted er behandlingsansvarlig for enkelte data som oppstår ved bruk av Polaris Medias tjenester. Polaris Media bruker påloggingstjenesten «Schibsted-konto», som er en brukerkonto for abonnenter som kan brukes på tvers av mediehus i konsernet, mediehusene i Schibsted og på tjenester som tilbys av FINN.no AS. Polaris Media og Schibsted er ansvarlige for behandlingen av dataen som samles ved bruk av påloggingstjenesten. Polaris Media har også et samarbeid med Schibsted på annonseteknologi og redaksjonelle systemer. Alle avtaler med Schibsted-selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet betraktes som nærstående selskap. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Aktiv Norgesdistribusjon AS (40%), Avisa Nordland AS (38%), Helthjem Netthandel AS (34%), Amedia Trykk Bodø AS (38%), Sky Labs AS (20,95%), Folkeinvest AS (20,31%), Good Game AS (22,0%) og Grenda AS (31,96%) Den 1. juli 2021 ble Polaris Trykk Trondheim AS eneeier i Polaris Trykk Orkanger AS (tidligere Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS) ved å kjøpe ytterligere 50% av aksjene i selskapet. Fram til 30. juni var Polaris Trykk Orkanger en felleskontrollert virksomhet sammen med Dølen AS (50%).

Hendelser etter balansedagen

Nytt lokalt mediehus i Polaris Media

I januar 2022 kjøpte Polaris Media Gauldalsposten og er dermed eneeier i lokalavisen for Midtre Gauldal.

Foreslått ordninært utbytte på NOK 2,00 per akske og ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje for 2021

Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Dom om løsningsrett rettskraftig

Den 23. februar 2022 ble det rettskraftig avgjort at Polaris Media har løsningsrett til samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS. Dette innebærer at Polaris Media øker sin eierandel i Trønder-Avisa AS fra 10,09% til 48,13% til en pris på MNOK 49,452. Dette ble klart etter at Høyesteretts ankeutvalg besluttet at LL Inntrøndelagens anke over Frostating lagmannsretts dom av 26. november 2021 ikke slippes inn til behandling.

I ettertid har styret i Trønder-Avisa valgt å ikke godkjenne Polaris Medias kjøp av aksjer i Trønder-Avisa AS. Polaris Media mener at styrevedtaket er i strid med aksjonæravtalen og vil forfølge saken rettslig.

Utvikling i driftssegmentene

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til elleve lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.
Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i den norske delen av konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største mediehuset. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets it-ressurssenter, kompetansesenter for brukermarked, annonsemarked og kundesenter. Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.
Polaris Media kjøpte det Frøya.no i 2021 og etablerte det heldigitale mediehuset Steinkjer24 i 2020. I tillegg har Polaris Media Midt-Norge økt satsingen på næringsliv og debatt gjennom etableringene av MN24 og Midtnorsk debatt i 2020.
Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge var på MNOK 751 i 2021, en økning fra MNOK 701 også i 2020. EBITDA økte med MNOK 3 fra MNOK 105 i 2020 til MNOK 108 i 2021.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt tretten lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene.
Nordvestlandet er en region som er påvirket av de store endringene innen olje- og gassnæringen og øvrig maritim næring. Det gir blant annet store svingninger i annonseinntekter innen kategorien stilling ledig som i alle år har vektet tungt i eksempelvis Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Salg og Marked.
Polaris Media Nordvestlandet har hatt et meget godt år resultatmessig i 2021. Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet økte med MNOK 37 til MNOK 371 (334). Veksten i inntekter ga en svært god vekst i EBITDA på MNOK 20 (39%) fra MNOK 51 i 2020 til MNOK 71 i 2021.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av ti mediehus i Nordland og Troms og Finnmark, Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesterålens Avis, Våganavisa og heldigitale Vesterålen Online (VOL), i tillegg til Avisa-Nordland (38%). Se note 5 Datterselskap for en fullstendig oversikt over mediehusene i Polaris Media Nord-Norge.
Polaris Media Nord-Norge leverte et rekord-år resultatmessig i 2021. Omsetningen endte på MNOK 235 i 2021, opp fra 219 i 2020. Økningen i inntekter skyldes i hovedsak vekst i digitale inntekter. EBITDA økte fra MNOK 27 i 2020 til MNOK 34 i 2021, en vekst på 26%.

Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til fem lokale mediehus, se note 5 Datterselskap for mer informasjon om de lokale mediehusene. Selskapene som nå utgjør Polaris Media Sør, ble en del av Polaris Media-konsernet i januar 2020.
På tross av at også 2021 har vært et integreringsår for Polaris Media Sør, har det hatt et bra år resultatmessig. Omsetningen i Polaris Media Sør endte på MNOK 515 i 2021, opp fra MNOK 500 i 2020. EBITDA ble redusert fra MNOK 73 i 2020 til MNOK 45. I forbindelse med overgang fra ytelse- til innskuddspensjon i 2020, ble det ført en kostnadsreduserende engangseffekt på MNOK 30 i Polaris Media Sør. Denne forklarer nedgangen i resultat fra 2020 til 2021.

Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland og Bømlo-Nytt og det heldigitale mediehuset Stord24 som ble kjøpt i 2021. Polaris Media konsoliderte inn Bladet Sunnhordland AS med datterselskaper i sitt konsernregnskap fra 1. juni 2020.
Omsetningen i Polaris Media Vest endte på MNOK 49 i 2021, sammenlignet med MNOK 26 for andre halvår 2020. EBITDA var MNOK 5 i 2021.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Arendal, Polaris Trykk Alta, Polaris Trykk Stord og Polaris Trykk Orkanger (heleid fra 1. juli 2021), samt Amedia Trykk Bodø (38%). Polaris Media har en ledende posisjon som nasjonal trykkeriaktør i Norge.


Omsetningen for 2021 økte med 8% til MNOK 401 (373) som et resultat av oppkjøp av Polaris Trykk Orkanger AS fra 50% eierskap til et heleid datterselskap. Polaris Trykk hadde i 2021 en EBITDA på MNOK 83 (73) der kostnadsreduksjoner har bidratt til resultatvekst.


Polaris Trykk trykker så mange som 110 ulike avistitler og har en stor omsetning innen siviltrykk. Sammen med sterk omstillingsevne gjør dette at vår trykkerivirksomhet fortsatt oppnår gode resultater.

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten er samlet i Polaris Distribusjon, som består av Polaris Distribusjon Midt Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet, Polaris Distribusjon Nord-Norge, Polaris Distribusjon Sør og Sunnhordland Distribusjon. Selskapene er juridisk tilknyttet andre selskaper i konsernet, men rapporteres som et felles virksomhetsområde.


Koronapandemien førte til en eksplosiv vekst i netthandel i 2020 og 2021. Polaris Media har 34% eierandel i Helthjem Netthandel AS. Selskapet har hatt en sterk vekst i leverte pakker under pandemien.


Omsetningen for distribusjonsvirksomheten i Norge gikk opp med 10% til MNOK 370 (335) i 2021. Årsaken til økningen i omsetning økt pakkedistribusjon og lørdagsdistribusjon av aviser. Polaris Distribusjon oppnådde i 2021 en EBITDA på MNOK 10 (13).

Stampen Media

Stampen Media er det klart ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst. Mediehusvirksomheten består av blant annet Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning og TTELA. I tillegg består konsernet av distribusjonsselskapet VTD. Wallstreet som drev med utendørsreklame, ble avviklet på slutten av 2021.


Stampen Media har hatt en underliggende vekst i inntekter drevet av økte digitale annonse- og abonnementsinntekter som har kompensert for nedgangen i papirbaserte inntekter. Dette har ført til en meget god vekst i EBITDA også i 2021. EBITDA har vokst med 32% til MNOK 181 (138) i 2021. Polaris Media har vært med på å realisere forbedringer i driften og i den digitale utviklingen i Stampen Media, og har snudd underskudd til positive resultater. Polaris Media vil fremover bidra med sin kompetanse for å fortsatt bedre den digitale utviklingen i leser- og annonsørmarkedet, fortsatt styrke resultatene og sikre at mediehusene står godt rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag i en digital medieverden.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA, som i hovedsak består av konsernadministrasjon og felles tjeneste-senter for økonomi. Øvrig virksomhet fikk en samlet negativt EBITDA på MNOK 60 (56) i 2021.

Operasjonell og finansiell risiko

Polaris Media opererer i en bransje som er i sterk omstilling, og konkurransen fra store globale aktører som Google og Facebook er sterk. Dette stiller store krav til den videre utviklingen av konsernets produkter.


Brukerinntekter utgjør en økende andel av konsernets driftsinntekter. Brukerinntektene var høyere enn annonseinntektene både i 2021 og 2020. Inntektsrisikoen vurderes likevel som størst innenfor annonseinntektene, som følge av at disse i større grad påvirkes av den generelle utviklingen i norsk og svensk økonomi, samt strukturelle endringer. Effektene av covid-19-pandemien har satt den økonomiske utviklingen i samfunnet i en usikker situasjon. For Polaris Media har annonseinntekter og trykkeriinntekter blitt negativt påvirket av pandemien. Annonsemarkedet har gradvis bedret seg i løpet av 2021, og konsernets mediehus har hatt god vekst i annonseinntekter i 2021 sammenlignet med 2020. Veksten er drevet av digitale annonseinntekter, som har økt betydelig både i den norske og svenske delen av konsernet.


Polaris Media bruker data for å tilby gode og relevante produkter til kundene. Arbeidet med personvern, etterlevelse av GDPR-lovgivning og arbeidet med datasikkerhet har høy prioritet i konsernet. Det pågår et kontinuerlig endringsarbeid i det regulatoriske rammeverket rundt personvern i mediebedrifter, og dette skaper et krevende regulatorisk landskap å tilpasse seg og manøvrere i. De største konsernene i mediebransjen har en tett dialog med regulatorene. Eksterne dataangrep og trusler mot Polaris Medias IT-sikkerhet kan føre til hendelser som tap av personlig data og sensitive forretningsopplysninger, svindel og utilgjengelige tjenester. Forebygging av slike angrep har høy prioritet.


Polaris Media har en sunn finansiell struktur og finansielle eierposter med en samlet bokført verdi på MNOK 3 315 ved utgangen av 2021. De finansielle eierpostene består blant annet av 9,99% eierandel i FINN.no AS med MNOK 3 104, der den bokførte verdien er basert på «sum-of-the-parts»-verdiestimater fra fire uavhengige og høyt rangerte meglerhus. Ettersom dette er et estimat, vil det eksistere usikkerhet rundt verdien av aksjene i FINN.no AS.
Konsernet er eksponert for markedsrisiko (renterisiko og valutarisiko), likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har ansvaret for håndteringen av denne risikoen.

Renterisiko

Konsernets eksponering for endringer i rentene er hovedsakelig relatert til konsernets langsiktige lån med flytende rente. En økning i rente på to prosent vil øke rentekostnadene i konsernet med omtrent MNOK 10 (10).

 

Valutarisiko

Konsernet er eksponert for endringer i verdien av NOK relativt til andre valutaer, som primært gjelder for konsernets operasjonelle virksomhet i svenske kroner (SEK). Dersom kursen på SEK mot NOK endres 20 prosent, vil konsernets resultat endres med MNOK 1,1 (6,7) i 2021. Polaris Medias operasjonelle valutarisiko er lav, da de fleste kontantstrømmer skjer i selskapenes lokale valuta.

Likviditetsrisiko

Konsernet hadde en kontantbeholdning på MNOK 681 hvorav MNOK 32 på sperret konto per 31. desember 2021 (MNOK 710 hvorav MNOK 39 på sperret konto). Selskapene i den norske delen av konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for det til enhver tid utestående beløpet på konsernkontoen.

Konsernet har i tillegg en ubenyttet trekkfasilitet på MNOK 100 i Norge og MSEK 100 i Stampen Media.

I tillegg har konsernet flere verdifulle eierposter blant annet FINN.no AS og Helthjem Netthandel AS med bokførte verdier på til sammen MNOK 3 315 (2 559). Polaris Media har god margin til alle lånebetingelser på tidspunktet for avleggelsen av årsrapporten.

Kredittrisiko

Kredittrisikoen er vurdert som lav ettersom konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Hoveddelen av betalingene er gjort ved forskuddsbetalte abonnement og annonser.

Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder i den norske delen av konsernet er 19 (19) dager i 2021.

Se note 24 for mer informasjon om finansielle risikoer.

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar. I rapporten redegjør selskapet for eierstyring og selskapsledelse. I tillegg er det skrevet en egen rapport på samfunnsansvar og bærekraft. Rapportene er en del av årsberetningen.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utgitt av NUES. Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag, som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 1 703 (1 615) årsverk som består av fast ansatte. Av dette sysselsatte Stampen Media 544 (565) årsverk. Ut over dette sysselsatte konsernet 146 (173) avisbud i Norge og 937 (927) avisbud i Stampen Media. Ved utgangen av 2021 hadde Polaris Media ASA 34 (32) årsverk fast ansatt.

2021 har vært enda et år arbeidsdagen for alle ansatte i konsernet har vært påvirket av pandemien. De ansattes innsats har vært av vesentlig betydning for virksomhetens resultater i året som gikk. Styret vil uttrykke sin anerkjennelse for den innsats de ansatte har gjort og for det konstruktive samarbeidet som har vært med selskapets tillitsvalgte. Ansatte i trykkeriene og i distribusjonsvirksomheten har jobbet under strenge smitteverntiltak, mens mange ansatte i mediehus og administrasjon har hatt hjemmekontor store deler av året. Smittevernarbeidet har vært koordinert i en gruppe bestående av representanter fra alle underkonsern, mens gjennomførte smitteverntiltak har vært tilpasset smittesituasjonen i den aktuelle regionen. Konsernledelsen har også deltatt i dette arbeidet.

Styret mener arbeidsmiljøet i konsernet er bra. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i 2021. Samlet sykefravær for konsernets norske selskaper i 2021 var 5% (4%). I Stampen Media var sykefraværet på 3% (4%). Kvinneandelen blant konsernets fast ansatte var 44% i 2021, mens 37% av konsernets ledere var kvinner.

Polaris Media etterstreber å minimere virksomhetens klima- og miljøfotavtrykk, og gi folk muligheten til å ta klima- og miljøvennlige valg.
Mediehusenes produksjon av redaksjonelt og kommersielt innhold har relativt liten grad av påvirkning på det ytre miljø, og det samme gjelder publisering av innhold på digitale flater.

Produksjon og distribusjon av papiraviser utgjør en stor del av konsernets virksomhet. Det største klima- og miljøfotavtrykket kommer fra denne delen av virksomheten.

For ytterligere informasjon om likestilling og påvirkning på ytre miljø, henvises det til rapporten Samfunnsansvar og bærekraft som er en del av årsberetningen.

Det er tegnet ansvarsforsikring for styrets medlemmer og daglig leder. Forsikringen omfatter sikredes personlige erstatningsansvar for formueskade sikrede på grunnlag av uaktsomhet har påført noen i egenskap av stilling eller verv, samt forsikringstakers rettslige erstatningsansvar for formueskade påført innehaver av verdipapirer utsted av forsikringstaker.

Disponering av årsresultatet

Polaris Media ASA er morselskapet i konsernet. Polaris Media ASA hadde et årsresultat for 2021 på MNOK 128,1 (-16,3). Per 31. desember 2021 hadde Polaris Media ASA eiendeler på totalt MNOK 1 715 (1 204). Egenkapitalandelen var 19% (29%).
Årets resultat i Polaris Media ASA foreslås disponert slik:

Overført til annen egenkapital:              MNOK -18,7
Avsatt utbytte:                                           MNOK 146,8
Sum disponert:                                         MNOK 128,1

Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Forutsetning for fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2022 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Utsiktene fremover

Usikkerheten knyttet til smitteutviklingen og dens påvirkning på annonsemarkedet, har gradvis blitt redusert i takt med vaksinering av befolkningen i Norge og Sverige. Det forventes at en full gjenåpning av samfunnet i 2022 vil ha en positiv påvirkning på annonsemarkedet. Men utfallsrommet er større enn hva det ville ha vært uten en pandemi.

Schibsted/FINN.no har valgt å ikke fornye salgsavtalene for salg av FINN.no-produkter med Adresseavisen, Polaris Media Nord-Norge og Fædrelandsvennen med virkning fra 1. januar 2022. FINN.no-produktene representerte i 2021 totale digitale annonseinntekter på MNOK 62, og et direkte bidrag på MNOK 27. Mediehusene i Polaris Media har fremdeles som ambisjon å være den viktigste markedsføringspartneren i sine markeder og de utvikler kontinuerlig produkter og tjenester som gir effekt for kundene.

Brukerinntektene forventes fortsatt å øke gjennom videre vekst i antall digitale abonnement, i tillegg til økt betalingsvillighet for de digitale innholdsproduktene, spesielt i mediehusene i Stampen Media.

Det forventes reduserte inntekter fra tradisjonell avistrykk i takt med fallende volum for mediehusenes papiraviser. Inntekter fra siviltrykk forventes imidlertid å kunne kompensere for store deler av denne reduksjonen. Trykkerivirksomheten forventes å levere et godt bidrag til konsernets resultater også de nærmeste årene.
Det forventes at distribusjonsinntektene fortsatt vil vokse, drevet av økning i pakkedistribusjon både i Norge og Sverige.

På slutten av 2021 varslet papirleverandørene store prisøkninger. En del av prisøkningen ble innført allerede fra midten av fjerde kvartal 2021 i den norske delen av virksomheten. Papirprisen forventes å øke med omtrent 50% i 2022 sammenlignet med 2021. Dette fører til ca. MNOK 30 i økte papirkostnader for konsernet i 2022. I tillegg legges det opp til betydelige satsinger innenfor teknologi og på det redaksjonelle området. Satsingene vil øke kostnadsnivået i 2022 og er viktige for å sikre videre vekst i de digitale inntektsstrømmene.

Globale maktforhold har betydning for norsk næringsliv. Den geopolitiske situasjonen med krigen i Ukraina skaper usikkerhet og gjør utfallsrommet større også for Polaris Media.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31.desember 2021, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi bekrefter at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor.


 

Trondheim, 21. mars 2022


 

Legg til i min rapport