Aksjonærinformasjon

Polaris Media ASA har per 31. desember 2021 en aksjekapital på NOK 48 943 975 fordelt på 48 943 975 aksjer pålydende NOK 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2021 er NOK 3,08 (1,98 i 2020). Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs. Ved inngangen til 2020 var aksjekursen NOK 53,50. Ved utgangen av 2021 var aksjekursen NOK 93,00. Høyeste aksjekurs i 2021 var NOK 100,00.

 

Det er et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA eies av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 85% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2021 økte sammenlignet med 2020. Det ble gjennomført 2 995 (2 667) handler i aksjen og det ble omsatt 1 942 273 (1 329 830) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2021 var NOK 144 775 469 (53 101 336). Omsetningsøkningen er drevet av økt markedsverdi av aksjene og økt transaksjonsvolum. Polaris Media har de siste årene hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres, og alle ansatte får årlig tilbud om å tegne aksjer til rabattert kurs.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets kapital- og likviditetsbehov er dekket. Styret vurderer likviditets- og balansesituasjonen løpende, og tilpasser utbyttenivået til dette.

Erverv av egne aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på NOK 4 894 398, som utgjør 10% av selskapets aksjekapital, til aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 150 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022. Selskapet eier ingen egne aksjer per 31. desember 2021.

Utstedelse av nye aksjer

Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger med inntil NOK 978 880 ved utstedelse av inntil 978 880 nye aksjer pålydende NOK 1. Det er kun ansatte i konsernet som skal gis adgang til å tegne de nye aksjene. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.

Styret har i tillegg fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 447 199, som utgjør 5% av selskapets aksjekapital, i forbindelse med oppkjøp av virksomhet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.

Ved inngangen til 2021 eide Polaris Media ASA 103 514 egne aksjer. I 2021 har selskapet solgt samtlige av disse aksjene til ansatte i konsernet gjennom aksjeprogrammet for ansatte. Salgspris per aksje var NOK 42,52 etter 25% skattefri rabatt sammenlignet med den gjennomsnittlige kursen aksjen ble omsatt for de siste 90 dager per 9. mars 2021. Ved utgangen av 2021 eide Polaris Media ingen egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.
Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31. desember 2021 var det 1 355 (1 198) aksjonærer i selskapet.
De ti største aksjonærene i selskapet per 31. desember 2021 var:

AksjonærAntall aksjerProsent
SCHIBSTED ASA14 408 76529,4 %
NWT MEDIA AS13 130 00026,8 %
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %
THE BANK OF NEW YORK2 510 3565,1 %
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.2 375 4114,9 %
ABBH AS931 1061,9 %
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND670 1521,4 %
SOFELL AS655 3841,3 %
AMBLE INVESTMENT AS574 4861,2 %
Sum 10 største43 368 424 88,6 %
 Øvrige aksjonærer5 575 55111,4%
Sum alle48 943 975100,0 %
Legg til i min rapport