Samfunnsansvar og bærekraft i Polaris Media

Polaris Medias rolle som samfunnsaktør

Polaris Media har en viktig rolle som samfunnsaktør. Virksomheten dekker et stort geografisk område i Norge, og har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Den redaksjonelle virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går ut over det rent økonomiske og rettslige ansvaret konsernet har. Det redaksjonelle samfunnsansvaret ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene. Polaris Media har også et ansvar for å drive konsernet på en måte som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Dette inkluderer både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av selskapene har eksistert i langt over hundre år, herunder Adresseavisen med mer enn 250 års levetid. Ingen av disse bedriftene ville ha eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Et aktivt forhold til samfunnsansvar og bærekraft er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene.

påser at selskapet har en kapitalstruktur som er tilpasset selskapets mål, strategier og risikoprofil. Konsernets egenkapital per 31. desember 2021 var på NOK 3,8 mrd. Egenkapitalandelen var på 59%. Kapitalstrukturen er etter styrets vurdering tilfredsstillende, og tilpasset selskapets mål, strategier og risikoprofil.

Bærekraft i Polaris Media

Det er et overordnet mål at Polaris Media skal bidra til et mer bærekraftig samfunn, herunder bidra til at FNs bærekraftsmål nås. Polaris Media iverksatte i andre halvår 2021 et strategiprosjekt for i større grad å integrere hensynet til bærekraft i virksomhetens mål, strategier og risikoprofil. Denne prosessen pågår fortsatt og vil være en del av konsernets strategiarbeid i 2022.

En grunnleggende forståelse av virksomhetens økonomiske, sosiale og miljømessige påvirkning, samt våre interessenters prioriteringer danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid

Vesentlighetsanalyse

Konsernet har i 2021 gjennomført en vesentlighetsanalyse. Formålet med analysen er å identifisere hvilke temaer som er de viktigste i Polaris Medias videre arbeid med bærekraft. Vesentlighetsanalysen bygger på dialoger med interessenter, en intern analyse av risiko og muligheter innenfor bærekraft og en vurdering av hvilke områder konsernet har eller kan ha vesentlig påvirkning på.
Polaris Media har identifisert de viktigste interessentene og kartlagt hvilke bærekraftstemaer interessentene prioriterer, samt hvilke temaer de mener Polaris Media har eller kan ha størst påvirkning på. Dialogen med interessentene har hovedsakelig vært ført gjennom intervjuer og spørreundersøkelser. Enkelte interessenters prioriteringer er kartlagt gjennom analyse av offentlig tilgjengelig informasjon.

I dialogen med interessentene var det 11 vesentlige bærekraftstemaer som pekte seg ut. Temaene er presentert i matrisen nedenfor

Figur 1 – Vesentlighetsmatrise

Matrisen er basert på hvor viktige temaene er for interessentene og deres beslutninger, hvor stor påvirkning interessentene mener Polaris Media har eller kan ha på disse temaene, og selskapets egen påvirkningsanalyse.


 

Tabell 1 – Dialog med interessentene

Tabellen viser hvilke interessentgrupper som ble inkludert i analysen og på hvilken måte informasjonsinnhentingen ble gjennomført.

Strategiske fokusområder

Basert på de identifiserte temaene fra vesentlighetsanalysen, har konsernet definert strategiske fokusområder innenfor bærekraft. Fokusområdene er inndelt i tre nivåer basert på i hvor stor grad virksomheten kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Figur 2 – Strategiske fokusområder

 

Konsernet har definert overordnede ambisjoner innenfor disse områdene. I det videre strategiarbeidet i 2022 vil det utarbeides konkrete mål og tiltak for hvert enkelt fokusområde. Polaris Media ønsker å integrere bærekraft som en naturlig del av forretningsstrategien og kjernevirksomheten. Nedenfor redegjøres det for prioriteringene og de overordnede ambisjonene.

Uavhengig journalistikk med lokalt engasjement

Mediehusene i konsernet har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. Mediehusene bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig med jevne mellomrom sette dagsorden nasjonalt.

Den redaksjonelle virksomheten når daglig ut til over en million lesere og brukere, digitalt og på papir. Samfunnsrollen skal aktivt brukes til å:

  • Drive fri og uavhengig journalistikk av høy kvalitet

  • Skape debatt og engasjement

  • Skape mangfold i spaltene og en inkluderende samfunnsdebatt

  • Sette folk i stand til å ta informerte og faktabaserte valg

  • Bidra positivt til lokalsamfunnet

 

Alle norske mediehus i konsernet publiserer en redaksjonell årsrapport. I rapportene gis det grundige beskrivelser av det redaksjonelle arbeidet i hvert enkelt mediehus. Rapportene for 2021 kan leses her.

Klima og miljø

Polaris Media etterstreber å minimere virksomhetens klima- og miljøfotavtrykk, og gi folk muligheten til å ta klima- og miljøvennlige valg.

Mediehusenes produksjon av redaksjonelt og kommersielt innhold har relativt liten grad av påvirkning på det ytre miljø, og det samme gjelder publiseringen av innhold på digitale flater.

Produksjon og distribusjon av papiraviser utgjør en stor del av konsernets virksomhet. Det største klima- og miljøfotavtrykket kommer fra denne delen av virksomheten. Trykkeriene forbruker vesentlige mengder avispapir, trykkfarge, trykkplater og elektrisitet. Valg av miljøvennlig teknologi og kontinuerlig forbedringsarbeid for effektiv utnyttelse av disse innsatsfaktorene, bidrar til å minimere miljøfotavtrykket. Trykkerivirksomheten har avtaler med profesjonelle gjenvinnings- og avfallsaktører for å resirkulere avfall fra virksomheten i størst mulig grad, samt sikre tilfredsstillende håndtering av kjemikalier og spesialavfall. Alt avispapir som anvendes i trykkeriene, er godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker. I distribusjonsvirksomheten står ruteoptimalisering og valg av miljøvennlige transportløsninger sentralt i arbeidet for å minimere påvirkningen på det ytre miljø.

Polaris Medias virksomheter har over mange år hatt et aktivt forhold til klima- og miljøutfordringer, og mange tiltak er iverksatt. Ambisjonen er å forsterke arbeidet innenfor klima og miljø de kommende årene. For å kunne sette konkrete mål, herunder utslippsmål (CO2e), har konsernet behov for å kartlegge og forstå den totale klimapåvirkningen i verdikjeden. Gjennom et målrettet arbeid med klima og miljø de kommende årene er målene blant annet å:

• Tallfeste klimautslipp (CO2e) i egen drift og verdikjede
Sette konkrete utslippsmål for hvert virksomhetsområde (trykk, distribusjon og medier) og totalt for konsernet
Redusere mengden avfall og øke sorteringsgraden ytterligere
Øke organisasjonens bevissthet og kompetanse på klima og miljø ytterligere

 

Tabell 3 – Nøkkeltall miljø

           

Konsernet har i 2021 vokst gjennom oppkjøp av selskaper. Nøkkeltall for disse selskapene er kun inkludert i 2021-tallene i tabellen ovenfor. Særlig Polaris Trykk Orkanger, som ble et konsernselskap i 2021, påvirker tallene betydelig sammenlignet med 2020. Ekskludert selskaper som er kjøpt opp i 2021, har konsernet redusert energiforbruket med 7 prosent og papirforbruket med 9 prosent, sammenlignet med 2020.

I løpet av 2021 ble ytterligere to av de norske mediehusene sertifisert som Miljøfyrtårn. Flere av selskapene i konsernet har mål om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av 2022.

Mangfold og likestilling

Polaris Media ønsker å styrke mangfold og likestilling i konsernet. Mediehusene har, i likhet med flere andre lokale og regionale medievirksomheter, begrenset mangfold i arbeidsstokken. Økt mangfold og mangfoldskompetanse i virksomhetene vil være et positivt samfunnsbidrag i seg selv, samtidig som det vil kunne styrke mediehusenes journalistikk gjennom økt forståelse og kunnskap om det mangfoldige samfunnet som skal dekkes.

Når det gjelder kjønnslikestilling, har konsernet over flere år jobbet aktivt for å oppnå kjønnsbalanse blant ansatte og øke kvinneandelen i ledende stillinger. I enkelte av de geografiske regioner har arbeidet lyktes svært godt, og det er oppnådd tilnærmet 50:50 kjønnsbalanse blant de ansatte, samt at andel kvinner i ledende stillinger har passert 40%.

Gjennom et forsterket arbeid med mangfold og likestilling de kommende årene vil konsernet oppnå å:

• Øke kvinneandelen i ledende stillinger
• Øke mangfoldskompetansen, være oppmerksom på ubevisste holdninger og fremheve gevinstene ved mangfold
• Øke graden av mangfold, spesielt i mediehusene
• Bidra til økt mangfold i spaltene og en enda mer inkluderende samfunnsdebatt

Nærmere om arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering

Polaris Medias arbeid for å hindre diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion, hudfarge, fysiske hindringer eller seksuell legning er forankret i virksomhetens strategier og retningslinjer. Konsernet har mål om økt kvinneandel og kjønnsbalanse på alle ledernivå. I 2018 ble det utarbeidet nye retningslinjer og varslingsrutiner for å hindre diskriminering, trakassering og andre kritikkverdige forhold. Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er også inkludert i den øvrige personalpolitikken.

I Polaris Media skal ansatte føle seg trygge på jobb og ikke oppleve diskriminering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Ledere har et særlig ansvar for å ivareta dette og de har plikt til å reagere ved uønskede situasjoner.

Det er lagt godt til rette for at alle ansatte i konsernet skal kunne varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Nærmere retningslinjer er gitt i en egen varslingsrutine, herunder at det også er mulig å varsle anonymt til en ekstern kontaktperson. Særlig oppmerksomhet er viet seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Polaris Media har behandlet temaet spesielt i en egen rutine hvor forebygging, varsling og oppfølging vektlegges.

Selv om enkelte regioner har lyktes godt med å oppnå kjønnsbalanse, har ikke konsernet som helhet kjønnsbalanse blant ledere. Ved inngangen til 2018 ble det satt mål om å øke kvinneandelen til minst 40 prosent. Betydningen av god kjønnsbalanse på alle ledernivå er frontet av konsernledelsen. Det er et ønske om å få frem kvalifiserte kvinner ved rekruttering til lederstillinger. I Polaris Media gis kvinner oppgaver med utfordringer og ansvar på lik linje med menn. Tilsvarende skal både kvinner og menn gis de samme mulighetene for individuell tilrettelegging av arbeidshverdagen og mulighet til å kombinere arbeid, familieliv og fritid. Videre legges det vekt på å sikre like lønnsbetingelser for likt arbeid.

For å fremme likestilling og mangfold, har Polaris Media i 2021 justert rekrutteringsstrategier og fremhevet mangfoldsperspektivet i dette arbeidet. Stillingsannonser innrettes på en måte som skal gi høyere sannsynlighet for å få en mangfoldig søkermasse, og det velges markedsføringskanaler som skal nå ut til et mangfold av kandidater. Internt har mangfold blitt løftet frem som et konkurransefortrinn, og gevinstene som økt mangfold kan gi for virksomheten og arbeidsmiljøet, er belyst. Videre har flere av selskapene hatt tiltaksdeltakere på arbeidstrening i 2021.

Vår oppfatning er at redaksjonene er bevisste på å bruke et mangfold av intervjuobjekter og kilder. Dette er med på å skape en inkluderende samfunnsdebatt, og øker journalistikkens relevans.

Nøkkeltall likestilling og ikke-diskriminering

Tabell 4 – Kjønnsbalanse i konsernet og lønnsforskjeller

Tabellen inkluderer faste og midlertidige ansatte, både hel- og deltidsansatte. Antall ansatte er ikke omregnet til årsverk. Lønn i deltidsstillinger er omregnet til lønn i heltidsstilling.

Polaris Medias lønnskartlegging for 2021 viser at kvinnelige ansatte i gjennomsnitt har lavere lønn enn mannlige ansatte i konsernet. Dette gjelder for alle de tre stillingskategoriene, både i Norge og Sverige. Undersøkelser som er gjort av datamaterialet, kan ikke påvise systematiske skjevheter i lønnsbetingelse for kvinner og menn.

Det er flere forklaringsfaktorer til forskjellene i lønnsstatistikken. Konsernledelsen inkluderer konsernsjefen, som er mann og har vesentlig høyere lønn enn de øvrige medlemmene av konsernledelsen. Gjennomsnittslønnen for øvrige medlemmer av konsernledelsen er tilnærmet lik for kvinner og menn.

I gruppen «ledere», som inkluderer ledere på alle nivåer foruten konsernledelsen, er det betydelig forskjell mellom gjennomsnittslønnen for kvinner og menn i den norske delen av virksomheten, mens kvinners gjennomsnittslønn ligger tett opptil menns gjennomsnittslønn i den svenske delen av virksomheten. Undersøkelser av lønnsnivå for ledere de norske selskapene, viser at det er relativt få kvinner representert i topplederstillinger som direktør, daglig leder eller sjefredaktør. En stor del av de 68 kvinnelige lederne har stillinger på et lavere nivå i organisasjonen. Disse stillingene er lavere lønnet enn topplederstillingene, og dette er hovedforklaringen til at kvinners gjennomsnittslønn er 89 prosent av menns gjennomsnittslønn i gruppen «ledere». Polaris Media konstaterer at arbeidet med å få flere kvinner i lederstillinger må forsterkes, spesielt når det gjelder topplederstillinger i selskapene.

Gruppen «øvrige ansatte» omfatter alle ansatte som ikke har lederstillinger. Her er hovedårsaken til lønnsforskjellene at mannlige ansatte i konsernet i gjennomsnitt har høyere ansiennitet enn kvinnelige ansatte. Undersøkelser viser videre at menn i gjennomsnitt jobber noe mer overtid enn kvinner, og de har dermed høyere utbetalinger av overtidsgodtgjørelse. Forskjeller mellom regionale og lokale mediehus, samt at det også i denne gruppen er variasjoner med hensyn til grad av ansvar i stillingene, er også medvirkende faktorer.

Tabell 5 – Midlertidige ansatte, deltidsansatte og uttak foreldrepermisjon

Attraktiv arbeidsplass

De ansatte i Polaris Media er den viktigste ressursen for å kunne levere på samfunnsoppdraget og realisere konsernets strategiske mål. Det er en grunnleggende forutsetning at konsernet evner å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

For å oppnå dette fokuserer selskapene blant annet på:

• Kompetanseutvikling

• Kunnskapsdeling i de enkelte selskapene og på tvers av selskaper i konsernet

• Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som tar hensyn til balansen mellom jobb og fritid

Ansvarlig markedsføring

Polaris Media er skal være en ansvarlig markedsfører og formidler av markedsføring. Ansvarlig markedsføring er viktig med tanke på lesernes tillit til mediehusene og produktene virksomhetene tilbyr.

Som ansvarlig markedsfører skal selskapene:

• Ha klare retningslinjer for ekstern markedsføring

• Sørge for etterlevelse av nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer for markedsføring

Personvern og datasikkerhet

Polaris Media skal være en troverdig digital partner. Arbeidet med personvern, etterlevelse av GDPR-lovgivning og arbeidet med datasikkerhet har høy prioritet i konsernet.

Gjennom arbeidet med personvern og datasikkerhet vil selskapene:

• Sørge for etterlevelse av nasjonale og internasjonale lovgivninger og retningslinjer for personvern

• Sørge for at brukerne har tilstrekkelig informasjon om oppbevaring og behandling av data

• Kontinuerlig forbedre konsernets datasikkerhet for å oppdage, identifisere og respondere på trusler mot IT-systemene

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i Polaris Media

Polaris Media er kjennetegnet av en desentralisert struktur med stor grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har styret i Polaris Media definert noen felles strategiske retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Disse inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer, og de kan leses i sin helhet på selskapets nettside.

Polaris Media bygger sine strategiske retningslinjer for samfunnsansvar på de fire områdene fra FNs Global Compact, dvs. i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for konsernet med følgende hovedpunkt:

• Polaris Media skal drive sin virksomhet i tråd med Verdenserklæringen om menneskerettigheter (FN) og fremme anerkjennelsen av verdighet og uavhendelige rettigheter for alle mennesker.

• Som mediebedrift skal Polaris Media ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Polaris Medias redaksjonelle virksomhet skal drives i tråd med Norsk Presseforbunds etiske regelverk.

• Polaris Media skal sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Polaris Medias ansatte skal være representert i styrearbeid og sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet gjennom konserntillitsvalgtordningen og Polariskonferansen. Tillitsmannsarbeidet i konsernet er i hovedsak regulert av «Medbestemmelsesavtalen», som er en egen avtale mellom ledelsen og tillitsvalgte i Polaris Media. Konserntillitsvalgt koordinerer tillitsmannsarbeidet i konsernet og er observatør i konsernstyret. En nærmere redegjørelse for tillitsvalgtarbeidet i konsernet finnes her.

• Polaris Media skal være en bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning, ikke skal finne sted på arbeidsplassen eller ved ansettelser.

• Polaris Media skal ha varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsel om diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.

• Polaris Media skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på det ytre miljø der det er mulig.

• Polaris Media skal arbeide aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon, og konsernet har nulltoleranse for korrupsjon. Som et stort mediekonsern der en betydelig del av kjernevirksomheten baserer seg på å overvåke og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, stilles det meget høye krav til de ansattes etiske refleksjon og aktsomhet i spørsmål som særlig vedrører smøring, bestikkelser, forsøk på svindel og korrupsjon og andre forsøk på utilbørlig påvirkning.

• Konsernets ansatte skal opptre i tråd med konsernets retningslinjer for å gi og motta gaver, reiser og andre ytelser, og tydelig ta avstand fra alle former for smøring og bestikkelser.

• Polaris Media har etablert varslingsordninger og rutiner for å håndtere varsel og mistanker om korrupsjon i egen virksomhet, også med mulighet for varsling utenfor egen organisasjonslinje.

Den samlede strategien for samfunnsansvar i Polaris Media reflekteres i konsernets styringsstruktur. Derfor omfatter de strategiske retningslinjene som er beskrevet, bare sentrale standarder som er felles for alle.

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, som gjelder for alle ansatte i Polaris Media, kan leses her. Konsernet har en egen rutine for varsling og oppfølging av seksuell trakassering.

Det er opp til det enkelte selskap å definere sin lokale strategi for utøvelse av samfunnsansvar. Det kan eksempelvis også omfatte sponsing og deltakelse i veldedighet og andre allmennyttige aktiviteter. Dette kommer i tillegg til etterlevelse av de strategiske retningslinjene for samfunnsansvar som er beskrevet over. Selskapenes oppfølging av aktivitetene følges primært opp av styrene og ledelsen lokalt, men overvåkes og kontrolleres i konsernet gjennom det ordinære rapporterings- og oppfølgingsarbeidet.

 

Legg til i min rapport