Vår virksomhet

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten.

Konsernsjef Per Axel Koch.

Konsernsjefens beretning

Pandemien preget i sterk grad også 2021. Den har stilt store krav til våre ansatte i det daglige både på jobb og i fritiden. Men til tross for nasjonale tiltak og mye usikkerhet både i Norge og Sverige, kan vi i Polaris Media se tilbake på et godt år som mediekonsern. Alle våre mediehus har også dette året virkelig fått vist sin viktige rolle i samfunnet. Gjennom daglig dekning av pandemien og mange andre viktige saker, har vi satt dagsorden for samfunnsdebatten både lokalt, regionalt og innimellom også nasjonalt. Vi er en viktig brikke i demokratiet i begge våre land.

Vi ser at pressefriheten er truet i mange land rundt i verden. Derfor var det svært gledelig at Maria Ressa og Dmitrij Muratov ble tildelt Nobels Fredspris for deres store innsats for ytringsfrihet. Denne friheten er en forutsetning for demokrati og varig fred, slik Nobelkomiteen skriver.


Polaris Media har siden 2019 utviklet seg til å bli et ledende skandinavisk mediekonsern. Det består nå av 64 mediehus, 49 i Norge og 15 i Sverige, som til sammen har nesten 600.000 abonnenter. Nesten halvparten av disse har rene digitale abonnement. Den flotte veksten både i brukerinntekter og antall abonnenter, er avgjørende for den gode utviklingen til konsernet. Den bekrefter at våre mediehus har kommet langt i den digitale transformasjonen.


Det er også svært gledelig å registrere at våre mediehus vinner mange priser for journalistikken. I år vil jeg særlig trekke frem Gøteborgs-Posten, som for tredje år på rad ved journalist Michael Verdicchio vinner den prestisjetunge Guldspaden for gravende journalistikk.

I Norge er det verd å merke seg at det var Adresseavisen som avdekket uregelmessigheter ved stortingspresidentens bruk av pendlerleilighet i Oslo. Det førte til at stortingspresident Eva Kristin Hansen valgte å fratre.


Men det er ikke bare store mediehus som får ekstra oppmerksomhet for god journalistikk. Det lokale mediehuset Dølen på Vinstra ble i år hedret som «Årets lokalavis» i Norge, og mediehuset har fått flere priser for deres kritiske journalistikk. Jeg kunne også nevnt mange andre eksempler på fremragende arbeid i våre mediehus.


I tillegg til sterk vekst i digitale brukerinntekter, har vi i år også oppnådd sterk vekst i de digitale annonseinntektene. Satsingen på nye digitale annonseprodukter og omfattende kompetanseutvikling, gjør at vi kan være konkurransedyktige i et krevende marked. Denne satsingen må og vil fortsette både i våre mediehus og i de alliansene vi deltar i. Det er fint å se at vi også vinner priser for markedsarbeidet vårt både nasjonalt og internasjonalt.


Gjennom vår deltakelse i HeltHjem Netthandel i Norge og MTD i Sverige, opplever våre distribusjonsselskap sterk vekst i pakkelevering av netthandelsprodukter. Vi har stor tro på at denne veksten vil fortsette og gi oss nye inntekter.


Polaris Trykk består nå av sju trykkerier og har blitt Norges ledende trykkeriselskap. Så mange som 110 aviser trykkes, og vi har en stor og økende omsetning fra siviltrykk. Dette sammen med stor omstillingsevne gjør at også Polaris Trykk oppnår gode resultater.


Resultatmessig har Polaris Media lagt bak seg sitt beste år til nå. Den meget gode utviklingen i Stampen Media og resultatveksten i Polaris Media Sør, bidrar til at resultatet for konsernet har økt betydelig siden 2019. Det vises også på aksjekursen som er mer enn tredoblet siden våren 2020.


Det har vært et krevende år for alle ansatte med strenge smittevernregler og mye bruk av hjemmekontor. De ansatte har utvist stor grad av fleksibilitet og forståelse, slik at vi også under pandemien har kunnet levere arbeidsprestasjoner på et høyt nivå. Vi har også dette året hatt et meget godt og konstruktivt samarbeid med de tillitsvalgte. Polaris Media er med sine sterke posisjoner både i Norge og Sverige godt rustet for videre vekst og utvikling. 

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2021

1. kvartal

 • Polaris Media blir deleier i Mentor Medier AS og inngår strategisk samarbeidsavtale med selskapet

 •  Polaris Media blir deleier i Folkeinvest AS

 •  Polaris Media Nord-Norge kjøper samtlige aksjer i Våganavisa

 • Sunnmørsposten kjøper samtlige aksjer i Media Vest (Nytt i Uka)

 •  Sunnmøringen og Sykkylvsbladet slås sammen til Mediehuset Nyss

 • OPP lanseres etter sammenslåing av Mediehuset OPP og Opdalingen

2. kvartal

 • Minoritetsaksjonærene i Stampen Media innløser alle salgsopsjoner, og Polaris Media øker sin eierandel i selskapet fra 35,7% til 70% (gjennom sitt eierskap i PNV Media)

 • Polaris Media blir deleier i e-sportselskapet Good Game

 •  Adresseavisen Brand Studio vinner INMA Global Awards for beste innholdsmarkedsføringskampanje

 • Tone Fridén ansatt som leder av strategisk satsing på redaksjonell utvikling i Polaris Media


3. kvartal

 • Håvard Kvalheim tiltrer stillingen som administrerende direktør i Polaris Media Sør og Fædrelandsvennen

 • Göteborgs-Posten vinner den prestisjetunge prisen Guldspaden for tredje år på rad

 • Stampen Media lanserer Partille Tidning

 • Andel heldigitale abonnement passerer 50% i PM Norge

 • Polaris Trykk kjøper de resterende 50% av aksjene i Nr1 Adressa-Trykk Orkanger fra Amedia Trykk, og trykkeriet blir heleid datterselskap av Polaris Media. Trykkeriet endrer navn til Polaris Trykk Orkanger

 •  Polaris Media Midt-Norge kjøper det heldigitale mediehuset Frøya.no

 • Polaris Media Vest kjøper det heldigitale mediehuset Stord24

4. kvartal

 • Polaris Media blir deleier i strømselskapet Elekt

Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2021. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media 
(tall i MNOK om ikke annet er angitt)
202120201) 
Omsetning36843516 
EBITDA476428  
EBITDA justert350320 
Engangseffekter/omstillingskostnader21 
IFRS-16 effekter leiekostnader125106  
    
Resultat før skatt186205 
Årets resultat138158 
    Ikke kontrollerte interesser-1362
 
    Aksjonærene i morselskap15196 
    
EBITDA-margin12,9%12,2% 
    
Investeringer i driftsmidler7787 
Investeringer i finansielle aktiva701 
Investeringer i virksomhet282278 
    
Totalkapital6 4745 757 
Egenkapital3 8252 866 
Netto rentebærende gjeld-178-204 
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *-0,4-0,5 
Likvide midler681710 
* Basert på EBITDA korrigert for engangseffekter, 
leiekostnader etter IFRS 16 og mottatte utbytter i 
henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus  2)6463 
Antall trykkerier77 
Antall distribusjonsselskaper66 
    
Antall årsverk (unntatt avisbud)1 7031 615 
Antall abonnenter 31.12591 430578 779 
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt helår)437 383439 276 
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt helår)974 132935 779 
Sidevisninger nett per måned  (snitt helår)81,2 mill.76,2 mill. 
Sidevisninger mobil per måned (snitt helår)174,8 mill.154,6 mill. 
    
Antall aksjonærer1 3551 198 
Antall aksjer (1000)48 944 48 927 
Resultat per aksje3,081,97 
Utbytte per aksje  3)3,000,00 
Direkteavkastning4,1%0% 
    
Aksjekurs per 31.1295,754,7 
Børsverdi per 31.124683,12642,1

 1) PM Vest ble kjøpt opp den 1. juni 2020 og er inkludert for perioden juni-desember 2020. Stampen Media har gjennomført et prosjekt for å sikre at leieavtaler blir behandlet/beregnet i henhold til IFRS 16. I forbindelse med prosjektet har Stampen Media tatt i bruk en ny modell for beregning av størrelsen av bruksretteiendelene og leieforpliktelse. Prosjektet avdekket feil i tidligere beregninger. Feilen er ikke vesentlig for resultat etter skatt, men Polaris Media har likevel valgt å korrigere 2020 for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag på både balanse- og resultatposter.  

2) Polaris Media eier 48 lokale og regionale mediehus, tre felleskontrollerte, eller tilknyttede mediehus og en gratisavis. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet tolv lokale og regionale mediehus og tre gratisaviser. 

3) Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettsaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje. 

 

       

 

 20202021
EBITDA-margin12,2%12,9%

 

  


 

Utvikling i utbytte og direkteavkastning


* Se omtale av utbyttebeslutning for 2020 og styrets forslag til utbytte for 2021 i årsberetningen og redegjørelse for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar. Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettsaken om advokat ansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

 

 

Brukerposisjoner

 

 

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern og Harstad Tidende Gruppen AS 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias mediehus, trykkeri og distribusjonsselskap på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark.
Gjennom investeringen i Stampen Media AB i Sverige i april 2019, ble konsernet ett av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Høsten 2019 inngikk Polaris Media avtale med Schibsted om kjøp av deres mediehus i Agder, og etablerte sammen med Agderposten Medier i januar 2020 det nye regionale mediehuskonsernet Polaris Media Sør, hvor Polaris Media er majoritetseier. I løpet av 2020 ble også Polaris Media Vest blitt etablert, ved oppkjøp av majoritetsandel i Mediehuset Sunnhordland. Polaris Media har dermed tatt steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern i Norge, til å få en nasjonal posisjon i Norge, og en sterk posisjon i Sverige gjennom eierskapet i Stampen Media. I mai 2021 ble minoritetsaksjonærene i Stampen Media kjøpt ut, slik at Polaris Media nå eier 70 % av selskapet (gjennom eierselskapet PNV Media AB).


Polaris Media er organisert i åtte virksomhetsområder:

 • Polaris Media Midt-Norge
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Media Sør
 • Polaris Media Vest
 • Polaris Trykk
 • Polaris Distribusjon
 • Stampen Media

Ved utgangen av 2021 består Polaris Media av 64 lokale og regionale mediehus i Norge og Sverige (hvorav 15 i Sverige), de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene i konsernet har ved utgangen av 2021 til sammen 974 000 unike daglige brukere på mobil og 256 millioner sidevisninger per måned. Mediehusene opplever fortsatt god vekst i antall abonnenter og har ved utgangen av 2021 til sammen 591 000 abonnenter, herav 290 000 rene digitale abonnenter. De største mediehusene i konsernet er Göteborgs-Posten, Adresseavisen og Fædrelandsvennen.
Polaris Trykk er et ledende trykkerikonsern i Norge, og har med sine syv trykkerier en sterk posisjon i avis- og siviltrykkmarkedet. Konsernet trykker 111 unike avistitler, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir.
Polaris Media har viktige eierandeler i selskaper som FINN.no (9.99 %), Helthjem Netthandel (34 %), Amedia Trykk Bodø (38 %), Avisa Nordland (38 %), Good Game (22 %), Folkeinvest (20 %), Mentor Medier (13 %), Trønder-Avisa konsern (10 %) og MazeMap (10 %) og Elekt AS (10 %).

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus

Vår visjon

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at de skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Ledende digitale brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter
 • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Være en attraktiv arbeidsplass
 • Strukturell vekst og nye inntektsstrømmer

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for og kritisk medspiller til en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2021.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen  redegjørelse om samfunnsansvar og bærekraft, som er en integrert del av årsrapporten. Redegjørelsen kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge, samt har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Den redaksjonelle virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går ut over det rent økonomiske og rettslige ansvaret konsernet har. Det redaksjonelle samfunnsansvaret ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene. Polaris Media har videre et ansvar for å drive konsernets virksomhet på en bærekraftig måte og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Dette inkluderer både forretningsmessige, sosiale og klima-/miljørelaterte forhold.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund, PFU og Pressombudsmannen i Sverige.

Legg til i min rapport

Våre selskaper

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Trond Berger

1957Styreleder, medlem av kompensasjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalsskole (1977). Var CFO i Schibsted ASA 1999-2019, og seniorrådgiver frem til våren 2020. Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger er daglig leder i Blommenholm Industrier AS. Berger er styreleder i Yara ASA og sitter i flere andre styrer.

Victoria Svanberg

1969Styremedlem, nestleder (ansatt i NWT Gruppen)

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, nå som arbeidende nestleder. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i NWT Gruppen AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fem skianlegg. Hun er også styremedlem og nestleder i Medieföretagen, styreleder i NME News Media Europe, WAN-ifrans Medie Freedom Board og TU Medier i Sverige.

 

Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital Hverdag AS. Hun har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Hun sitter i styrene i Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Europris, Questback, Lumi Gruppen, Motor Gruppen og er styreleder i Placewise Group, Vinje Ullvarefabrikk (Lanullva) og Ocean Visioneering. Sollid Storehaug har studert statsvitenskap. Hun har gjennomført Executive Board Program og Advanced Board Program ved INSEAD og har i perioden 2018-2021 gjennomført tre programmer innen sertifiseringen «Leading Organisations in Disruptive Times» ved INSEAD.

 

Knut Ivar Solnes

1973Styremedlem (ansatt i Schibsted ASA)

Knut Ivar Solnes er Head of Corporate Strategy & Business Development i Schibsted ASA. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole/Duke University (1997), og jobbet fra 1997-2002 i McKinsey & Co som konsulent. Fra 2003-2011 var han i Aftenposten, blant annet med ansvar for organisasjon, IT og strategi, og senere for lesermarkedet. Fra 2011-2019 arbeidet han for Telenor, først i strategiroller i Telenor Norge og Telenor Digital, senere med ansvar for Telenors nordiske medieinvesteringer. Han var i denne perioden styremedlem i bl.a. RiksTV, C More, og styreleder/nestleder i Amedia 2012-2016. Fra 2014-2019 hadde han ansvaret for innholdsporteføljen til Telenors nordiske TV-virksomhet.

 

Camilla Tepfers

1969Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Tepfers er utdannet sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring med digitalisering og tjenesteinnovasjon. I 2001 etablerte hun innovasjonssatsingen i DNB, og hun var sentral i arbeidet med den digitale transformasjonen i konsernet. Hun er i dag partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture, som ble etablert i 2008. Hun innehar flere verv og har styreerfaring fra en serie ulike bransjer. Hun har skrevet flere pensumbøker ved norske universitet og høyskoler. Hun har hatt stilling som universitetslektor i en rekke årrekke ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU, og har sittet i styret i SINTEF Digital og SINTEF. Tepfers regnes som uavhengig styremedlem etter retningslinjene i NUES.


Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal og Komplett Bank, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media. 


Stefan Persson

1956Styremedlem (styremedlem i NWT Gruppen AB)

Stefan Persson har mer enn 35 års erfaring fra revisjonsarbeid og ca. 20 års erfaring fra operative ledelsesfunksjoner i EY på både lokalt, nordisk og globalt nivå. Persson gikk av som partner i EY i 2016 og har etter dette jobbet som konsulent. Ved siden av konsulentarbeidet har Persson flere styreverv, Convendum Corporation AB (publ), Leksands Sparbank samt NWT Gruppen AB.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU, med et ufullført hovedfag i filmvitenskap. Han har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg, medieutvalg og forhandlingsutvalg.

Guri Svarva

1960Styremedlem (representerer ansatte)

Guri Svarva (Polaris Trykk Trondheim) har fagbrev som typograf. Hun er styremedlem og nestleder i tidligere Trondheim Grafiske Fagforening. Hun er også landsstyre- og forbundsstyremedlem i tidligere Norsk Grafisk Forbund. Nestleder avd. 12 Fellesforbundet. Svarva er mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk. Hun er klubbleder i Trykkeriklubben PTT. Ble ansatt i Adresseavisen i 1994.

Marit Heiene

1961Styremedlem (representerer ansatte)

Marit Heiene (Romsdals Budstikke) har cand.mag. med kirkemusikk fra Trøndelag Musikkonservatorium, og spansk og norsk fra Universitetet i Oslo. Hun har også tatt ped.sem. og statsvitenskap. Etter ufullført Norsk journalisthøgskole, har hun vært journalist i Programbladet, i nyhetsbyrået IPS, og siden 1998 i Romsdals Budstikke. Heiene har vært klubbleder i Budstikka i flere perioder, sittet i NJs valgkomité og i NJs MBL-forhandlingsutvalg, og vært leder og nestleder i Møre og Romsdal Journalistlag.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består per 31.12.2021 av åtte toppledere i konsernet. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch, har denne gruppen ansvar for eierstyringen, strategisk og digital utvikling, den løpende driften i de ulike virksomhetene og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.


Konsernet er i hovedsak organisert i åtte virksomhetsområder med egne styrer. De operative lederne for Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet (samme leder), Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Sør og Stampen Media, er alle med i KL. De tre andre er CFO, ansvarlig redaktør i Adresseavisen og ansvarlig redaktør i Fædrelandsvennen.

 

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør/viseadm. dir. (1991-95) og adm. dir. i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008 og konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, samt Stampen Media AB. Han er styreleder i AtB og Styreinstituttet og styremedlem i FINN.no og Trønder-Avisa. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001-2013.

 

 

Hege Veiseth

1977CFO

Hege Aasen Veiseth er utdannet siviløkonom ved NHH i 2000 og statsautorisert revisor ved BI i 2004. Hun har tidligere jobbet som CFO og Group Financial Controller i EMGS ASA (2007-2020). Før dette jobbet Veiseth som revisor i EY (2000-2007).


Veiseth sitter i styret i Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Sør og Polaris Trykk. Hun er også styremedlem i Frøy ASA og styreleder i Adresseavisens Pensjonskasse.

 

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU. Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS (1985-1989), økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS (1990-1999) og økonomidirektør i Adresseavisen ASA fra 1999. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008 og fra 2008 administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge. I tillegg til Adresseavisen, består Polaris Media Midt-Norge av 11 lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom sentrale enheter for brukermarked, annonse og teknologi. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjefen i Polaris Media.

Nedreberg er styreleder i Trondheim Symfoniorkester & Opera, styremedlem i Ski-VM Trondheim 2025 og styremedlem i NITR (Næringsforeningen i Trondheimsregionen). Dessuten styremedlem i MazeMap, Faktisk.no og HeltHjemNetthandel, hvor Polaris Media har eierinteresser, i tillegg til interne styreverv i Polaris Media. Hun er tidligere styreleder i MBL, nå leder for valgkomitéen i MBL (Mediebedriftenes Landsforening).

 

Kirsti Husby

1972Sjefredaktør Adresseavisen

Kirsti Husby er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda og har i tillegg en cand. mag.-grad fra NTNU med fagene nordisk, fransk og pedagogikk og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU.

Husby har arbeidet i Adresseavisen siden 1998, først som økonomijournalist og deretter som nyhetsjournalist. Fra 2002 var hun reportasjeleder for nyhetsavdelingen i fire år, før hun ble nyhetsredaktør fra 2006 til 2012. Hun ble da utviklingsredaktør, før hun igjen kom tilbake som nyhetsredaktør i 2015. Husby har vært stedfortredende sjefredaktør siden 2006, før hun selv ble sjefredaktør i 2017.

 

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge

Harald H. Rise er utdannet cand. mag. i Norge og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørsposten (1985-1993), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-1994), ansvarlig redaktør (1994-2007) og administrerende direktør (2002– 2007) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-2009).


Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 25 mediehus, og han er styreleder i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Harstad Tidende, Folkebladet, iTromsø, iNord, Nordavis, Andøyposten, Vesteraalens Avis og VOL Vesterålen Online. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland og Polaris Distribusjon og varamedlem i Trønder-Avisa og Polaris Media Midt-Norge. Rise er også medlem i hovedstyret og arbeidsutvalget i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), styremedlem i Mediebedriftenes Klareringstjeneste og varamedlem i Norsk Presseforbund.

 

Håvard Kvalheim

1983Administrerende direktør i Polaris Media Sør og Fædrelandsvennen.

Håvard Kvalheim er utdannet siv.ing./master of science innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i 2008, med spesialisering innen data og finans. Kvalheim har tidligere jobbet som konsulent i Ernst & Young. Fra 2010 har Kvalheim blant annet jobbet som forretningsutvikler, prosjektdirektør og konserndirektør digitale annonseprodukter, konserndirektør digital utvikling og konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media, før han høsten 2021 ble ansatt som administrerende direktør i Polaris Media Sør og Fædrelandsvennen.

Kvalheim sitter i styret i Stampen Media og Mentor Medier.

 

 

Johan Hansson

1971Administrerende direktør i Stampen Media

Johan Hansson er utdannet siviløkonom ved Lunds Universitet i 1997. Han har en offiserseksamen fra Infanteriets Officerhögskola i 1995. Johan jobbet i 1997-2000 på STS Education som ansvarlig for rekruttering, der han hadde ansvar for virksomheten i England og Irland med base i Brighton.
Han startet sin mediekarriere på Metro International i London som management trainee i 2000, senere ansvarlig for Metros lansering i Hong Kong i 2002 og ansvarlig for virksomheten i Nord-Amerika i årene 2003-2005.


I 2006-2012 drev han egen konsulentvirksomhet i New York med fokus på bedriftsutvikling, og han hadde interim-roller innen media og software, blant annet som direktør for en IT-startup i India i 2007-2009. Fra 2013 til 2016 var han direktør i Roxen med ansvar for virksomheten i USA. Roxen utvikler redaksjonelle publiseringssystemer. Siden 2017 har han vært administrerende direktør i Stampen Media. Han sitter også i Tidningsutgivarnas styre.


Eivind Ljøstad

1967Sjefredaktør i Fædrelandsvennen

Eivind Ljøstad er oppvokst i Arendal og har vært sjefredaktør i Fædrelandsvennen siden 2010 og publisher i mediehuset fra 2016 til oktober 2021. I 2009 var Ljøstad sjefredaktør i Agderposten.


Ljøstad jobbet 18 år i Dagbladet før han flyttet tilbake til Sørlandet. I Dagbladet hadde han ulike lederroller i 10 år, blant annet kveldsredaktør og nyhetsredaktør.


Ljøstad har studert journalistikk i Kristiansand og har historie mellomfag og statsvitenskap grunnfag fra Universitetet i Oslo.

 


Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media består av åtte virksomhetsområder: Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest, Polaris Trykk, Polaris Distribusjon og Stampen Media (Sverige).

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Mediehuset OPP, Hitra-Frøya, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt (80%), Mediehuset Innherred (76,7 %), Brønnøysunds Avis (69,4%) og Frøya.no. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Polaris Media Midt-Norge Salg, Hoopla AS (20,4%), Trådløse Trondheim (25,3%), Sky Labs AS (21%), Mazemap (11,3%) og FINN.no (9,96%).

 

Økonomiske nøkkeltall:

*100% av aksjene i Frøya.no ble kjøpt i september 2021. Ingen sammenligningstall for 2020 er innarbeidet.

Brukerposisjoner:

 

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Mediehuset Nyss, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (96,2%), Vigga, Fjordabladet, Dølen (50%) og gratisavisen Nytt i Uka (Media Vest).

 

Økonomiske nøkkeltall:

*100% av aksjene i gratisavisen Nytt i Uka (Media Vest) ble kjøpt i februar 2021. Ingen sammenligningstall for 2020 er innarbeidet.

Brukerposisjoner:

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesterålens Avis, Våganavisa (Remedia) samt gruppens multimediale selskaper iNord og Vesterålen Online (VOL.no), i tillegg til Avisa-Nordland (38%), Nord-Norsk distribusjon (40%) og 0,03% i FINN.no.

 

Økonomiske nøkkeltall:


*100% av skjene i Våganavisa (Remedia AS) ble kjøpt i februar 2021. Ingen sammenligningstall for 2020 er innarbeidet.

Brukerposisjoner:

Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til de lokale mediehusene Lister (86,2%), Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.
Av øvrig virksomhet omfatter Polaris Markedstjenester, PM Tjenestesenter, PM Teknologi Sør, og PM Grafisk Sør.
Polaris Media eier 51% av Polaris Media Sør.


Økonomiske nøkkeltall:

*EBITDA 2020 inkluderer en kostnadsreduksjon på ca. MNOK 30 knyttet til pensjon.

Brukerposisjoner:

Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland, Bømlo-Nytt og Stord24. I tillegg har Bladet Sunnhordland deleierskap i Os og Fusaposten og Grenda.
Polaris Media eier 50,9% av PM Vest Utvikling, som er morselskap for mediehusene i Polaris Media Vest.


Økonomiske nøkkeltall:

*Polaris Media Vest ble kjøpt opp 1.6.2020 og er i 2020 inkludert for perioden 1.6.20-31.12.20.

Brukerposisjoner:

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Arendal (51%), trykkerivirksomheten i Bladet Sunnhordland (50,9%) og Polaris Trykk Alta. I løpet av 2021 har konsernet kjøpt de siste 50% i Polaris Trykk Orkanger (tidligere Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS) og selskapet har dermed blitt et heleid datterselskap av Polaris Trykk Trondheim. Polaris Trykk har også eierskap i Amedia Trykk Bodø (38%).

 

Økonomiske nøkkeltall:

*Den 1. juli 2021 ble Polaris Trykk Trondheim eneeier i Polaris Trykk Orkanger AS (tidligere Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS) ved å kjøpe ytterligere 50% av aksjene i selskapet. Frem til 30. juni 2021 var Polaris Trykk Orkanger en felleskontrollert virksomhet. Regnskapstall og årsverk er inkludert for perioden 1.juli-31.desemer 2021. Ingen sammenligningstall for 2020 er innarbeidet.
**Trykkeridelen av Bladet Sunnhordland ble kjøpt opp 1.6.2020 og er i 2020 inkl. for perioden 1.6.20-31.12.20.

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten består av Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Distribusjon Nord-Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet, Polaris Distribusjon Sør (51%) og Sunnhordland Distribusjon (51%).

 

Økonomiske nøkkeltall:

*Sunnhordland Distribusjon ble kjøpt opp 1.6.2020 og er i 2020 inkludert for perioden 1.6.20-31.12.20.
**I tillegg til årsverk kommer bud på 146 i 2021 (173 i 2020)

 

Stampen Media

Polaris Media eier Stampen Media gjennom holdingselskapet PNV Media AB, hvor aksjonærene er Polaris Media (70%), NWT-gruppen (20%) og VK Media (10%). PNV Media AB eier 100 % av Stampen Media.

Stampen Media er et av Sveriges ledende mediehuskonsern, og består av mediehusene Alingsås Tidning, Bohusläningen, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Partille Tidning, ST-tidningen, Strömstads Tidning, TTELA, samt gratisavisene Alingsås Kuriren, Lerums Tidning og Nya Varbergsposten. I tillegg består konsernet av logistikk- og distribusjonsselskapet VTD.

 

Økonomiske nøkkeltall:

*I tillegg til årsverk kommer bud på 937 i 2021 (610 i 2020)

Brukerposisjoner:

Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

2021 har også vært et spesielt år på mange måter. Det har gått fra hjemmekontor og ingen sosial kontakt med kolleger til åpning med fysiske møter og besøk, til ny periode med hjemmekontor og ingen fysiske møter eller sosial kontakt med kolleger.

Men når sant skal sies så har 2021 ikke vært like krevende som 2020 var. Ansatte har blitt vant til å omstille seg og den digitale møteformen blir håndtert som den største selvfølge. Utfordringen er at det er krevende å ikke få møtes fysisk over tid, de gode diskusjonene og ideene får man etter min mening mest ut av når man møtes fysisk og ikke digitalt.

For min del som konserntillitsvalgt så har jeg ikke fått reist rundt og møtt våre dyktige ansatte like mye som ønsket, men jeg har fått muligheten til å møte noen av mine flotte kolleger fysisk og det har vært både utbytterikt og hyggelig. Det er i Polaris Media Sør og i Polaris Media Nordvestlandet jeg har vært så heldig å få møte de tillitsvalgte på deres årsmøter og samlinger dette året. I tillegg fikk endelig konsernutvalget mulighet til å avholde sin årlige strategisamling fysisk, denne gangen i Kristiansand.

Samarbeidet med konsernutvalget og underkonsernutvalgene i konsernet fungerer veldig godt.  Det er spesielt hyggelig å se at underkonsernutvalgene begynner å finne sin rolle i konsernet. Det er også med glede jeg ser den gode samarbeidsviljen blant tillitsvalgte på tvers av de ulike profesjoner og forbund. Det er veldig viktig for forståelsen av at vi er alle like avhengige av hverandre for å lykkes.

Pandemien har dessverre gjort det vanskelig å få møtt våre gode kolleger og tillitsvalgte i Stampen Media. Det blir hovedprioritet for min del når samfunnet forhåpentligvis åpner igjen i 2022.

Som konserntillitsvalgt er det også viktig å ha god dialog med de andre konsernene i mediebransjen og da spesielt Schibsted og Amedia. Her har vi sammen opprettet et KTV-nettverk hvor vi ofte har møter for å diskutere forskjellige problemstillinger og hvor vi kan dra nytte av hverandres kompetanse, noe jeg personlig setter veldig stor pris på.

Som konserntillitsvalgt har det vært veldig viktig å få til god møtestruktur med konsernledelse og HR-direktørene i konsernet. Det er da hyggelig at konserntillitsvalgt sammen med konsernutvalget har fått etablert faste møtefora med både konsernledelse og HR hvor vi kan ha gode samtaler om hva som rører seg i konsernet og hva som er viktige saker å fokusere på. Jeg som konserntillitsvalgt setter veldig pris på åpenheten og det gode samarbeidsklimaet som er i disse møtene.

Det har vært flere viktige saker/prosjekter som det har vært jobbet mye med i 2021, der bærekraftprosjektet etter min mening er det viktigste å få gjennomført. Der har konserntillitsvalgt og konsernutvalget på vegne av de tillitsvalgte fått en viktig rolle i å være med på å forme og forankre hvordan Polaris Media skal styrke sitt arbeid med bærekraft. Jeg ser på dette som veldig spennende.

Det er også veldig gledelig at det nå ansettes nye medarbeidere i alle deler av konsernet. Det er et veldig viktig signal på at konsernet satser på å utvikle seg og tilegne seg ny kompetanse som vi ikke allerede har i dag.

Min bekymring er dog at det blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i riktig kompetanse når man skal rekruttere nye ansatte i konsernet. Det er stor etterspørsel etter personer med den samme kompetansen som mange av de stillingene som Polaris Media etterspør. Det er derfor veldig viktig at det fortsatt jobbes med at Polaris Media skal være en attraktiv arbeidsgiver i mediebransjen.  

Avslutningsvis vil jeg også denne gang takke for den uvurderlige innsatsen alle tillitsvalgte i konsernet gjør og spesielt innsatsen under den pågående pandemien. Uten gode tillitsvalgte og et godt samarbeid med ledelse blir det vanskeligere å nå målene vi sammen har satt oss for årene som kommer. 

Rune Setsaas
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport