Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2021. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media 
(tall i MNOK om ikke annet er angitt)
202120201) 
Omsetning36843516 
EBITDA476428  
EBITDA justert350320 
Engangseffekter/omstillingskostnader21 
IFRS-16 effekter leiekostnader125106  
    
Resultat før skatt186205 
Årets resultat138158 
    Ikke kontrollerte interesser-1362
 
    Aksjonærene i morselskap15196 
    
EBITDA-margin12,9%12,2% 
    
Investeringer i driftsmidler7787 
Investeringer i finansielle aktiva701 
Investeringer i virksomhet282278 
    
Totalkapital6 4745 757 
Egenkapital3 8252 866 
Netto rentebærende gjeld-178-204 
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *-0,4-0,5 
Likvide midler681710 
* Basert på EBITDA korrigert for engangseffekter, 
leiekostnader etter IFRS 16 og mottatte utbytter i 
henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus  2)6463 
Antall trykkerier77 
Antall distribusjonsselskaper66 
    
Antall årsverk (unntatt avisbud)1 7031 615 
Antall abonnenter 31.12591 430578 779 
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt helår)437 383439 276 
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt helår)974 132935 779 
Sidevisninger nett per måned  (snitt helår)81,2 mill.76,2 mill. 
Sidevisninger mobil per måned (snitt helår)174,8 mill.154,6 mill. 
    
Antall aksjonærer1 3551 198 
Antall aksjer (1000)48 944 48 927 
Resultat per aksje3,081,97 
Utbytte per aksje  3)3,000,00 
Direkteavkastning4,1%0% 
    
Aksjekurs per 31.1295,754,7 
Børsverdi per 31.124683,12642,1

 1) PM Vest ble kjøpt opp den 1. juni 2020 og er inkludert for perioden juni-desember 2020. Stampen Media har gjennomført et prosjekt for å sikre at leieavtaler blir behandlet/beregnet i henhold til IFRS 16. I forbindelse med prosjektet har Stampen Media tatt i bruk en ny modell for beregning av størrelsen av bruksretteiendelene og leieforpliktelse. Prosjektet avdekket feil i tidligere beregninger. Feilen er ikke vesentlig for resultat etter skatt, men Polaris Media har likevel valgt å korrigere 2020 for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag på både balanse- og resultatposter.  

2) Polaris Media eier 48 lokale og regionale mediehus, tre felleskontrollerte, eller tilknyttede mediehus og en gratisavis. Gjennom Stampen Media i Sverige eier konsernet tolv lokale og regionale mediehus og tre gratisaviser. 

3) Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettsaken om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje. 

 

       

 

 20202021
EBITDA-margin12,2%12,9%

 

Legg til i min rapport

  

Legg til i min rapport


 

Legg til i min rapport

Utvikling i utbytte og direkteavkastning


* Se omtale av utbyttebeslutning for 2020 og styrets forslag til utbytte for 2021 i årsberetningen og redegjørelse for eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar. Styret i Polaris Media har foreslått å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettsaken om advokat ansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje.

 

 

Utvikling i utbytte og direkteavkastning

Legg til i min rapport

Brukerposisjoner

 

 

 

 

Brukerposisjoner

Legg til i min rapport

 

 

Legg til i min rapport

 

Legg til i min rapport